Τμήμα Μισθοδοσίας

Αντικείμενο:

  1. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας για τη μισθοδοσία του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο: μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού του ιδρύματος και τακτοποίηση των μισθολογικών μεταβολών του
  2. Η τήρηση μισθολογικού μητρώου και η χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας
  3. Η χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου
  4. Η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων
  5. Η απόδοση των «υπέρ τρίτων» κρατήσεων και του Δημοσίου
  6. Η τήρηση των οικείων λογαριασμών, των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων

Προσωπικό Ρεθύμνου

Μουτάφης Νικόλαος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

(Μόνιμος Υπάλληλος/Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)  

Τηλέφωνο: 28310 77931

Φαξ: 28310 77960

e-mail: moutafis@admin.uoc.gr 

 

Στυλιανός Σαλβαράκης, Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΔΕ/Ειδικότητα  Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης-Διοικητικός Υπάλληλος)

Τηλέφωνο: 28310- 77897, 28310-77932

Φαξ: 28310-77738

e-mail:  salvarakis@admin.uoc.gr


Προσωπικό Ηρακλείου

Μακράκη Βασιλική, Προϊσταμένη

(ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, μόνιμη)

Τηλέφωνο: 2810 393138

Φαξ: 2810 393178

e-mail: makraki@admin.uoc.gr

 

Λαρεντζάκη Ελευθερία

(ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 2810 393140

Φαξ: 2810 393178

e-mail: elarentz@admin.uoc.gr 

 

Σερεμέτης Ηλίας

(ΠΕ Πληροφορικής, ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 2810 393135

Φαξ: 2810 393178

e-mail: seremet@admin.uoc.gr

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)