Εκτυπωτικό Κέντρο

Προσωπικό

Κυπράκης Εμμανουήλ

(Μόνιμος υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393434

 

Τσαγκατάκης Γεώργιος

(Μόνιμος υπάλληλος - Κλάδος ΔΕ Τεχνικών)

Τηλέφωνο: 2810 393412

e-mail: tsagatak@admin.uoc.gr

 

Αρκουλάκη Άννα

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393384

e-mail: anna@mmlab.uoc.gr