Τμήμα Περιουσίας

Αντικείμενο:

  1. Η καταγραφή αξιοποίηση, διαχείριση και διασφάλιση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Πανεπιστημίου ως και του επιστημονικού εξοπλισμού
  2. Η μέριμνα για την εκκαθάριση των περιουσιών που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο, με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες ή δωρεές
  3. Η μίσθωση και εκμίσθωση των ακινήτων
  4. Η συνεχής παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων
  5. Η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων (μητρώο παγίων), και η χρέωση των μη αναλωσίμων στις υπηρεσίες και τους υπευθύνους
  6. Η εκποίηση του άχρηστου υλικού και η καταστροφή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
  7. Η συνεργασία με το ειδικό ΝΠΙΔ ΠΔ30/1993 «Εταιρεία για την αξιοποίησης και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης»


Προσωπικό Ρεθύμνου

Αθηνά Μπαραδάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Περιουσίας
Υπάλληλος ΙΔΑΧ, Κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού
Τηλέφωνο: 28310-77926
e-mail:  athina.baradaki@uoc.gr

 

Σοφία Κουτουκάκη, Υπάλληλος του Τμήματος Περιουσίας,
Υπάλληλος ΙΔΑΧ, κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Τηλέφωνο 28310-7-7929
email: koutoukaki@uoc.gr

 


Προσωπικό Ηρακλείου

Κυριακή Ροκάκη, Αναπλ.Προϊσταμένη Τμήματος Περιουσίας Υποδν/ση Οικονομικής Διαχείρισης,
Υπάλληλος ΙΔΑΧ, κλάδος ΠΕ Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού
τηλ.2810-393131, 2810-393175
e-mail:rokaki@uoc.gr

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)