Τμήμα Περιουσίας

Αντικείμενο:

  1. Η καταγραφή αξιοποίηση, διαχείριση και διασφάλιση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Πανεπιστημίου ως και του επιστημονικού εξοπλισμού
  2. Η μέριμνα για την εκκαθάριση των περιουσιών που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο, με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες ή δωρεές
  3. Η μίσθωση και εκμίσθωση των ακινήτων
  4. Η συνεχής παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων
  5. Η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων (μητρώο παγίων), και η χρέωση των μη αναλωσίμων στις υπηρεσίες και τους υπευθύνους
  6. Η εκποίηση του άχρηστου υλικού και η καταστροφή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
  7. Η συνεργασία με το ειδικό ΝΠΙΔ ΠΔ30/1993 «Εταιρεία για την αξιοποίησης και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης»


Προσωπικό Ρεθύμνου

Μπαραδάκη Αθηνά, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Περιουσίας

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310-77926

Φαξ: 28310-77935

e-mail: athina@admin.uoc.gr


Προσωπικό Ηρακλείου

Βερβεράκη Καλλιόπη, Προϊσταμένη Τμήματος

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393175

e-mail: kalliata@admin.uoc.gr

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)