Πρωτοκόλλου και αρχείου

Αντικείμενο του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Αρχείου είναι η παραλαβή, πρωτοκόλληση και παράδοση της κοινής και εμπιστευικής αλληλογραφίας που εισέρχεται στο Πανεπιστήμιο, η παραλαβή όλων των ενυπογράφων εγγράφων, η πρωτοκόληση, διεκπεραίωση και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου, των ευρετηρίων και των σχεδίων των εγγράφων του Πανεπιστημίου, η επικύρωση αντιγράφων της αλληλογραφίας με την έδειξη "Ακριβές αντίγραφο".


Προσωπικό Ρεθύμνου

 

Νικόλαος Γουνάκης

(Μόνιμος υπάλληλος / Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310 77920

Φαξ: 28310 77968

e-mail: protokol-reth@admin.uoc.gr


Δημήτριος Καφφετζάκης-Ορφανός
(Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ./ ΤΕ Κατηγορία Ειδικότητα Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 28310 77918
Φαξ: 28310 77968
e-mail: protokol-reth@admin.uoc.gr


 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)