Γραμματεία Συγκλήτου

Αντικείμενο της Γραμματείας της Συγκλήτου είναι η δι­οικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Συ­γκλήτου, ιδίως δε: η μέριμνα για τη συγκέντρωση, επε­ξεργασία, κατάρτιση, έγκριση και κοινοποίηση των θεμά­των της ημερήσιας διάταξης, η τήρηση των πρακτικών και η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων στις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύματος για την υλοποίησή τους, η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών, η επικύρωση αυτών, η τήρηση αρχείου πρακτικών και κά­θε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της Συγκλήτου.

 

e-mail Γραμματείας Συγκλήτου: syglhtos@admin.uoc.gr


 

Θεοδώρα Ροζάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας της Συγκλήτου
(Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ./Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο:2831 07 7904
e-mail: rozaki@uoc.gr

 

Εμμανουήλ Πιλατάκης
(Μόνιμος Υπάλληλος/Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού)
e-mail: mpilatak@uoc.gr
Τηλ: 2810 393185

 

 

 

Θεοδώρα Ροζάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας της Συγκλήτου

(Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ./Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο:28310-77904

e-mail: rozaki@uoc.gr
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)