Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Αντικείμενο της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έρ­γου του Πρυτανικού Συμβουλίου, ιδίως δε: η μέριμνα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, κατάρτιση, έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τή­ρηση των πρακτικών και η κοινοποίηση των σχετικών απο­φάσεων στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύμα­τος για την υλοποίησή τους, η έκδοση αντιγράφων ή απο­σπασμάτων πρακτικών, η επικύρωση αυτών, η τήρηση αρχείου πρακτικών και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία Πρυτανικού Συμβουλίου.

 

E-mail επικοινωνίας: prytaniko@uoc.gr


 

Αργυριάδης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας
(Μόνιμος υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 54 5205
Φαξ: 2810 54 5212
e-mail: e.argyriadis@uoc.gr

Αργυριάδης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας
(Μόνιμος υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 54 5205
Φαξ: 2810 54 5212
e-mail: e.argyriadis@uoc.gr

 

 

Σταυρακαντωνάκη Γαρυφαλιά
(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού)
Τηλέφωνο: 2810 54 5215
Φαξ: 2810 54 5212
e-mail: gstavrakantonaki@uoc.gr

 

Μανουσέλη Αικατερίνη
(Μόνιμη υπάλληλος- Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 54 5214
Φαξ: 2810 54 5212
e-mail: kmanousel@uoc.gr

 

 

 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)