Τμήμα Στατιστικής & Μελετών

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους φοιτητές, το πάσης φύσεως προσωπικό, τα οικονομικά μεγέθη, τον εξοπλισμό, τα ερευνητικά προγράμματα του ιδρύματος, τη συγκρότηση και την ενημέρωση αρχείου στατιστικών στοιχείων.

Επιπρόσθετα, το τμήμα κατά την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) έχει την ευθύνη παρακολούθησης των ακόλουθων διεργασιών του Συστήματος:

Διεργασία 4: Εσωτερική Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Διεργασία 5: Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση

Διεργασία 7: Εξωτερική αξιολόγηση

 

 

Κωνσταντέλη Αντωνία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος 

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 39 4899

e-mail: antonia.konstanteli@uoc.gr

 

Παπαδάκη Χαρίκλεια

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Βιολόγων)

Τηλέφωνο:  2810 39 3376

e-mail: papadakch@uoc.gr

 

Γραφανάκη Φωτούλα

Γραμματέας Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου Κρήτης

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ - ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 39 3377

e-mail: fotoula.grafanaki@uoc.gr

 

Σούφρα Αλεξάνδρα

(Data Analyst - Εξωτερικός συνεργάτης Π.Κ.)

Τηλέφωνο: 2810 39 3373

e-mail: alexandra.soufra@uoc.gr

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)