Τμήμα Προμηθειών

Αντικείμενο:

  1. Η κατάρτιση και επεξεργασία του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, η μέριμνα για την εκτέλεσή του, και η διαχείριση κάθε είδους αναλώσιμου υλικού
  2. Η συγκέντρωση των υποβαλλόμενων αιτημάτων, η επεξεργασία τους και η υποβολή τους για έγκριση στις αρμόδιες αρχές
  3. Η διενέργεια διαγωνισμών Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων και οι απ’ ευθείας αναθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  4. Η παρακολούθηση εκτελέσεως του προγράμματος προμηθειών και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων
  5. Η διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και συμβάσεων
  6. Η συλλογή στατιστικών στοιχείων
  7. Η ανάρτηση των απαιτούμενων πράξεων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Προσωπικό Ρεθύμνου

Γεώργιος Μαμαλάκης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

(ΥπάλληλοςΙΔΑΧ/Κατηγορία ΤΕ, Ειδικότητα Διοικητικού- Λογιστικού)
Τηλέφωνο: 28310 77997
e-mail: mamalakis@admin.uoc.gr


Πελαγία Αντωνιάδη 
(Μόνιμη υπάλληλος./Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού)
Τηλ. 28310 77955
email: pelagiaantoniadi@uoc.gr


Αναστασία Τσακίρη
(Μόνιμη υπάλληλος / ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) 
Τηλέφωνο: 28310 7 7954
e-mail: tsakiri_anastasia@uoc.gr

 

 

Ιωάννης Πετράκης 
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ /ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 28310 77955
e-mail: ipetrakis@uoc.gr

 

Προσωπικό Ηρακλείου

Μανιδάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/ΠΕ Ειδικότητα Μηχανικών Μηχανολόγων)

Τηλέφωνο: 2810 393143

Φαξ: 2810 393408

e-mail: manidaki@admin.uoc.gr

 

Μαριού Γαρυφαλιά

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/ΤΕ, Ειδικότητα Διοικητικού Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393142

Φαξ: 2810 393408

e-mail: mariou@admin.uoc.gr

 

Σαλεμή Παναγιώτα

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/ΤΕ, Ειδικότητα Διοικητικού Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393137

Φαξ: 2810 393408

e-mail: salemi@admin.uoc.gr

 

Τσαγκαράκης Ιωάννης 

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/ΤΕ, Ειδικότητα Διοικητικού Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393134

Φαξ: 2810 393408

e-mail:  tsagarakis@uoc.gr  

 

Μανουσέλη Αικατερίνη

(Μόνιμη / ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393146

e-mail: kmanousel@uoc.gr

 

Μυλωνά Σταυρούλα

(Μόνιμη/ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393141

e-mail: smylona@uoc.gr

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)