Διοικητικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες

Διακίνηση αλληλογραφίας, τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου της διεύθυνσης, παρακολούθηση απορρόφησης των σχετικών πιστώσεων για τις μελέτες και τα έργα που εκτελούνται, συγκέντρωση και έλεγχος δικαιολογητικών για τις δαπάνες και προώθηση τους προς εξόφληση. Διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία δημοπρασιών και την ανάδειξη των αναδόχων εκτέλεσης έργων ή ανάθεσης μελετών. Υποβολή απαιτούμενων στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών. Συνεργασία με τη νομική υπηρεσία του ιδρύματος για την επίλυση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και μελετών ή κατά τον έλεγχο αυτών. Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 


Προσωπικό Ρεθύμνου
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

 

Καρνιαβούρα Κυβέλη – Αν.Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
ΙΔΑΧ , κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ειδικότητα Διοικητικού Λογιστικού
Τηλέφωνο: 28310 77940
e-mail: karniaboura@admin.uoc.gr

 

Προσωπικό Ηρακλείου

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Υ.Τ.Ε.


Μοάτσος Δημήτριος 
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)
Τηλέφωνο: 2810 393121
e-mail:  moatsos@uoc.gr

 

Ρογδάκη Ειρήνη
Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού
Τηλέφωνο : 2810-393122
Email: rogdaki@uoc.gr

Ρογδάκη Ειρήνη
Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού
Τηλέφωνο : 2810-393122
Email: rogdaki@uoc.gr

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)