Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις επιμέρους αρμόδιες υπηρεσίες και τους λοιπούς φορείς για την κατάρτιση προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του ιδρύματος.

Επιπρόσθετα, το τμήμα κατά την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) έχει την ευθύνη παρακολούθησης των ακόλουθων διεργασιών του Συστήματος:

Διεργασία 1: Πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος

Διεργασία 2: Διάθεση και διαχείριση πόρων

Διεργασία 3: Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας

Διεργασία 4: Εσωτερική Αξιολόγηση Διεργασιών ΕΣΔΠ & Ανασκόπηση ΕΣΔΠ

Διεργασία 6:  Δημοσιοποίηση πληροφοριών 

 

Γιαλυτάκη Μαρία - Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού) 
Τηλέφωνο: 2810 39 3372
e-mail: mgialytaki@uoc.gr

 

Βαθιανάκη Αγάπη

(Σύμβουλος Ποιότητας - Εξωτερικός συνεργάτης Π.Κ.)

Τηλέφωνο: 2810 39 3374

e-mail: agapi.vathianaki@uoc.gr

 

Ζερβάκης Εμμανουήλ

(Εξωτερικός συνεργάτης Π.Κ.)

Τηλέφωνο: 2810 39 3379

e-mail: mzervakis@uoc.gr

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)