Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Ηράκλειο)

ύμφωνα με το ΦΕΚ 240/29-10-1998 αντικείμενο του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  είναι η διεκπεραίωση των θεμάτων  που αναφέρονται στις Διεθνείς και Δημόσιες Σχέσεις του Πανεπιστημίου.

Όσον αφορά τις Διεθνείς Σχέσεις, είναι γενικά η  μέριμνα για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, η παρακολούθηση της υλοποίησης τους, η συγκέντρωση και η διανομή προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των κρατών της Ενωμένης Ευρώπης, η μέριμνα για την προβολή του ιδρύματος στο εξωτερικό και η μέριμνα για την υπογραφή συμβάσεων με ξένα Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα ασχολείται με την κινητικότητα Φοιτητών Εrasmus, Εισερχομένων και Εξερχομένων, για Σπουδές (SMS) και Πρακτική άσκηση (SMP). Επίσης, με την κινητικότητα Διδακτικού και λοιπού Προσωπικού (πρόγραμμα Εrasmus). Υποστηρίζει διοικητικά και άλλα Προγράμματα Ανταλλαγής (π.χ. Vulcanus). Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές για το πρόγραμμα Erasmus συμπεριλαμβάνουν ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα συνεργαζόμενα με το Π.Κ. Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ενημερωτικές συναντήσεις, συμβουλευτική για την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, εγγραφή, διαμονή, έκδοση δικαιολογητικών για την κάλυψη σε ασφάλεια υγείας, καταγραφή βαθμολογίας και αναγνώριση μαθημάτων.

Το Τμήμα φροντίζει για τη διοργάνωση μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας τόσο κατά το χειμερινό, όσο και  κατά το εαρινό εξάμηνο, και προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.  

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση του συνόλου των υποτροφιών του προγράμματος Erasmus (φοιτητών, ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού). Συντονίζει την κατάρτιση της Αίτησης Χρηματοδότησης του επόμενου έτους, του ενδιάμεσου και του τελικού οικονομικού απολογισμού, και την αποστολή αυτών στο Ι.Κ.Υ. Τέλος, μεριμνά για την ομαλή εφαρμογή του ECTS από τα ακαδημαϊκά Τμήματα.

 

Το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Ηρακλείου έχει επίσης την ευθύνη της κατάρτισης του τακτικού προϋπολογισμού του Τμήματος, τη Διαύγεια και τη συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας του.  

Ιστοσελίδα: https://www.uoc.gr/intrel/

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αντωνία Τζανάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο:  2810 393446
E-mail:    tzanakit@uoc.gr

 

Ευγενία Σκουντάκη  

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο:  2810 393180
e-mail: evgenia.skountaki@uoc.gr

 

Ελένη Σαλούστρου  

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ, ΠΕ Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810  393444
E-mail: saloustrou@uoc.gr 

 

Στέλλα Μελίνα Βασιλάκη

(Επί συμβάσει έργου)

Τηλέφωνο:2810 394010
E-mail: erasmusmed@uoc.gr

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)