Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Αντικείμενο της διεύθυνσης είναι η εκπόνηση τεχνικών μελετών για κατασκευές και επισκευές, η επίβλεψη, ο έλεγχος και ο συντονισμός της εκτέλεσης των έργων, η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου και των συστατικών αυτών, καθώς και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα:

 

Μυγιάκης Αριστοτέλης, Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών
ΙΔΑΧ, κλάδος ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών
Τηλέφωνο: 2831077721
e-mail: mygiakis@uoc.gr

 

Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων στηρίζει την αντίστοιχη διεύθυνση της Κεντρικής Διοίκησης στο Ηράκλειο, διαρθρώνεται στα ίδια τμήματα με αυτά της διεύθυνσης και ασκούν τις ίδιες αρμοδιότητες.

 

Κακουδάκης Παναγιώτης, Αναπλ. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Μόνιμος υπάλληλος-Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Τηλέφωνο : 2810393115
Email: kakoudakis@uoc.gr

Κακουδάκης Παναγιώτης, Αναπλ. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Μόνιμος υπάλληλος-Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Τηλέφωνο : 2810393115
Email: kakoudakis@uoc.gr

 

Σαλδάρης Εμμανουήλ
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Τηλέφωνο: 2810 393251
e-mail: saldaris@lib.uoc.gr

 

Φανουράκη Ευανθία
(Μόνιμη υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Οδηγών)
Τηλέφωνο: 2810 393124

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)