Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων στηρίζει την αντίστοιχη διεύθυνση της Κεντρικής Διοίκησης, διαρθρώνεται δε στις εξής μονά­δες, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες αντίστοιχες των μονάδων που υποστηρίζουν

 

  •  Το Τμήμα Μελετών
  •  Το Τμήμα Κατασκευών
  •  Το Τμήμα Συντήρησης και Αξιοποίησης Περιβάλλο­ντος χώρου
  •  Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης


Φραγκουλιδάκης Γρηγόρης, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης

Τηλέφωνο: 2810 393117

Φαξ: 2810 393123

e-mail: fragoulis@tec.uoc.gr

 

Σαλδάρης Εμμανουήλ

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)

Τηλέφωνο: 2810 393251

Φαξ:

e-mail: saldaris@lib.uoc.gr