Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας

 

Το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλα τα ακαδημαϊκά τμήματα του Ιδρύματος,  για την οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (Π.Μ.Σ), εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και μεταδιδακτορικής έρευνας, παροχή τεχνογνωσίας στις ακαδημαϊκές μονάδες για τη διαμόρφωση σχεδίου εσωτερικού κανονισμού του Π.Μ.Σ, υπουργικής απόφασης, Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για διακρατικές συμφωνίες που αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές, κωδικοποίηση και παρακολούθηση της νομοθεσίας που τις αφορά, συντονισμός διαδικασιών που άπτονται της φοιτητικής ιδιότητας, δημιουργία μητρώου και αρχείου με πλήρη φάκελο της πορείας και της εξέλιξης κάθε ΠΜΣ, πληροφορίες και συμβουλές για τη διοικητική διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές. Παρακολούθηση και συντονισμός όλων των θεμάτων που προωθούνται στο υπουργείο.

 

Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Ενημέρωση κοινού για τις προκηρύξεις επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Μέριμνα για την έκδοση ενιαίου Οδηγού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης για μετακινούμενους φοιτητές στο εξωτερικό.

 

Γιαλεδάκη Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

(Μόνιμη υπάλληλος/Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο 2831077978

email: >>gialedas@uoc.gr, postgrad.secr@uoc.gr

 


 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)