Βραβείo Νέου Ερευνητή

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης της «Ευρωπαϊκής Χάρτας Ερευνητών & του Κώδικα Δεοντολογίας Πρόσληψης Ερευνητών» θέσπισε το «Βραβείο του Νέου Ερευνητή». HR

Πρόκειται για χρηματικό βραβείο που απευθύνεται σε νέους ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες που με το ερευνητικό τους έργο έχουν συμβάλλει σημαντικά στην  προώθηση της επιστήμης τους. Το χρηματικό βραβείο χορηγείται εναλλάξ από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το χρηματικό βραβείο συνοδεύεται από ειδικό τιμητικό δίπλωμα. 

 

Υποψηφιότητες – προϋποθέσεις

 Για το «Βραβείο νέου ερευνητή», υποψήφιοι μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης ή νέοι ερευνητές που έχουν ολοκληρώσει τις διδακτορικές τους σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τους τελευταίους 12 μήνες από την προκήρυξη του βραβείου (στην τελευταία περίπτωση θα συνεκτιμάται θετικά η συνεχιζόμενη εργασία του υποψηφίου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Προτάσεις για υποψηφιότητες μπορεί να κατατίθενται από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των εγγεγραμμένων Υποψηφίων Διδακτόρων. Κατάθεση υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

 

Διαδικασία υποβολής

•  μία σύντομη περιγραφή του υπό βράβευση έργου και της ιδιαίτερης συμβολής του στην προώθηση του επιστημονικού του πεδίου.

•  ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (2 σελίδες το πολύ)

•  μία συστατική επιστολή από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του υποψηφίου που να αφορά στις σπουδές του υποψηφίου και τα επιτεύγματα του.

 

Επιτροπή αξιολόγησης - Διαδικασία επιλογής

Πρόεδρος: ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Μέλη: τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Έρευνας της Επιτροπής Ερευνών και Εξωτερικός Εμπειρογνώμων. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορούν να απευθύνονται, αν το κρίνουν αναγκαίο, και σε επιστήμονες διεθνούς κύρους για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τις υποψηφιότητες με τήρηση των αρχών διαφάνειας περιγράφοντας τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση και τελική επιλογή. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφιοτήτων, το χρηματικό βραβείο θα μοιράζεται. Εάν οι υποψηφιότητες που κατατίθενται δεν θεωρηθούν αρκετά ισχυρές για την απονομή του βραβείου, το βραβείο μεταφέρεται στον επόμενο χρόνο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κατατίθενται στον Πρύτανη για την τελική επικύρωση και ανακοίνωση των βραβείων εντός και εκτός του Πανεπιστημίου.

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
 (75)