Αίτηση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokoluoc@uoc.gr

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας (της μορφής username@uoc.gr) και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της ή φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou.

Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το αίτημά του/της.

Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα (σε μορφή pdf):

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.

2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας. Υποψήφιος/α που κατέχει αξίωμα που είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι εκπίπτει αυτοδικαίως από αυτό σε περίπτωση εκλογής του. Η δήλωση πρέπει να έχει εκδοθεί από το πληροφοριακό σύστημα gov.gr μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα (επιλογή YPDIL):

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

  1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, εφόσον το επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος μαζί με την υποψηφιότητά του. (προαιρετικό)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 8η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα έως τις 14:30 το μεσημέρι

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 19η Φεβρουαρίου 2024 (19.02.2024), ημέρα  Δευτέρα.

Κατεβάστε εδώ το υπόδειγμα.