Αποτελέσματα

Αποτελέσματα των εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε εδώ το σχετικό Φ.Ε.Κ.237/τ.ΥΟΔΔ/12.03.2024 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ΄αρ. 5567/12.03.2024 διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε εδώ τη Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση.