Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση

για την ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 448 παρ. 3 του ν. 4957/2022«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπό στοιχεία 99286/Ζ1/08.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου» (Β΄ 4211).
 3. Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/ General Data Protection Regulation – GDPR), όπως ισχύει, και την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ήτοι τον ν. 4624/2019 (Α΄137), όπως ισχύει με τον ν. 5002/2022 (Α΄228) και τον ν. 5043/2023 (A’ 91), καθώς και τον Οδηγό Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), όπως ισχύει.
 5. Το ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου» (Α΄239), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 6. Την υπό στοιχεία 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα», (ΑΔΑ ΡΙΞΘ46ΜΤΛΗ-1ΦΝ).
 7. Την υπ΄αριθμόν 145114/Ζ1/22.11.2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του ν. 4957/2022».
 8. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (ΥΟΔΔ 677 και ΑΔΑ: 62ΙΠ46ΜΤΛΗ-1Μ2) με τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024.
 9. Την υπ΄αρ. 30441/06.12.2022 (Β΄6338 και ΑΔΑ:968Γ469Β7Γ-ΖΚΡ) απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος «Καθορισμός τομέων ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κρήτης καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη από τους Αντιπρυτάνεις.
 10. Το γεγονός ότι η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κρήτης λήγει την 31.08.2024 και είναι αναγκαίο να εκλεγεί το Συμβούλιο Διοίκησης  και οι νέες Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος,

 

Αποφασίζουμε

Την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4957/2022 (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. H θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης που θα συγκροτηθεί άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2028.

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, και σε κάθε περίπτωση είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εξωτερικού μέλους:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

γ) Ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

δ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του Α.Ε.Ι. του άρθρου 171, ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συμβάσει του άρθρου 172 του ν. 4957/2022 (Α΄141) κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης.

ε) Οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης  ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν δυνατότητα εκλογής έως δύο (2) φορές στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

protokol-uoc@uoc.gr  μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε μορφή pdf, στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα):

 1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 3. Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του/της (προαιρετικό).
 4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στη θέση του εξωτερικού μέλους (προαιρετικό)

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του/της.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 8η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδας  έως τις 14:30 μ.μ.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την (ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης), ήτοι την 29η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη (29.02.2024).

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας, οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Ιδρύματος, ήτοι Διεύθυνση Διοικητικού και διαβιβάζονται με επιμέλειά της στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτά αναδείχθηκαν από άμεση και καθολική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4957/2022 και την υπ’ αριθμ. 99286/Ζ1/ 08/08/2022 κοινή απόφαση ων Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (B΄ 4211).

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης συγκαλεί τα εσωτερικά μέλη σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και την ανάδειξη των εξωτερικών μελών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο, ήτοι την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.4957/2022 (Α΄141).

Τα  έξι (6) εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα ή τη συμβολή τους στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που κρίνονται ως καταλληλότεροι για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6). Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει η παρ. 4 και οι επόμενες του άρθρου 10 του ν.4957/2022 (Α΄141), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του  Ιδρύματος ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 (Α΄141) και η οργάνωση και λειτουργία του διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου νόμου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 – Α΄45) σχετικά με τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.

 

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και τη διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@rector.uoc.gr .

 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ιστοσελίδες προκειμένου να λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα. Επιπλέον, η παρούσα κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής, προκειμένου να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες τους.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο.