Προκήρυξη

για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 411 και 448 του ν. 4957/2022«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπό στοιχεία 99286/Ζ1/08.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου» (Β΄ 4211).
 3. Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/ General Data Protection Regulation – GDPR), όπως ισχύει, και την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ήτοι τον ν. 4624/2019 (Α΄137), όπως ισχύει με τον ν. 5002/2022 (Α΄228) και τον ν. 5043/2023 (A’ 91), καθώς και τον Οδηγό Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), όπως ισχύει.
 5. Το ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου» (Α΄239), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 6. Την υπό στοιχεία 5204/12.11.2021  (Β΄5244) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο: «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ».
 7. Την υπό στοιχεία 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα», (ΑΔΑ ΡΙΞΘ46ΜΤΛΗ-1ΦΝ).
 8. Το υπ΄αριθμόν 131887/Ζ1/26.10.2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αυτοδίκαιη έκπτωση εκλεγέντων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης από το αξίωμα (την κατά περίπτωση ιδιότητα μονομελούς οργάνου διοίκησης των Α.Ε.Ι.), που κατέχουν».
 9. Την υπ΄αριθμόν 145114/Ζ1/22.11.2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του ν. 4957/2022».
 10. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (ΥΟΔΔ 677 και ΑΔΑ: 62ΙΠ46ΜΤΛΗ-1Μ2) με τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024.
 11. Την υπ΄αρ. 30441/06.12.2022 (Β΄6338 και ΑΔΑ:968Γ469Β7Γ-ΖΚΡ) απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος «Καθορισμός τομέων ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κρήτης καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη από τους Αντιπρυτάνεις.
 12. Το γεγονός ότι η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κρήτης λήγει την 31.08.2024 και είναι αναγκαίο να εκλεγεί το Συμβούλιο Διοίκησης  και οι νέες Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος,

 

Αποφασίζουμε

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. H θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 29η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη (29.02.2024).

 

Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Το ακριβές χρονικό διάστημα εντός της ορισθείσας ημέρας της εκλογικής διαδικασίας κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος είναι και ο Διαχειριστής της εκλογικής διαδικασίας, σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΕ και το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, ήτοι την 7η Μαρτίου 2024 (07.03.2024) ημέρα Πέμπτη, με την ίδια εκλογική διαδικασία και την ίδια Εφορευτική Επιτροπή.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokoluoc@uoc.gr

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας (της μορφής username@uoc.gr) και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της ή φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou.

Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το αίτημά του/της.

Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα (σε μορφή pdf):

 1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.

 2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας. Υποψήφιος/α που κατέχει αξίωμα που είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι εκπίπτει αυτοδικαίως από αυτό σε περίπτωση εκλογής του. Η δήλωση πρέπει να έχει εκδοθεί από το πληροφοριακό σύστημα gov.gr μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα (επιλογή YPDIL):

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, εφόσον το επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος μαζί με την υποψηφιότητά του. (προαιρετικό)

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 8η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα έως τις 14:30 το μεσημέρι

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 19η Φεβρουαρίου 2024 (19.02.2024), ημέρα  Δευτέρα.

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία: Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ιδρύματος αν, σωρευτικά, ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Κώλυμα εκλογιμότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν:

α) όσοι αποχωρούν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης  λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, ήτοι νωρίτερα από την 31.8.2028,

β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ή σε άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία (1) φορά μέλος του Σ.Δ. και μία (1) φορά στο αξίωμα Πρύτανη,

δ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη

 

Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα. Εάν υποβληθεί υποψηφιότητα από μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει ένα από τα ανωτέρω αξιώματα, σε περίπτωση εκλογής του ως μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα που κατέχει. Το ασυμβίβαστο υφίσταται μόνο σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας συμπίπτει χρονικά με τη θητεία των ως άνω αξιωμάτων.

 

Μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα εκλογής στη θέση του μέλους Σ.Δ. έως δύο (2) φορές συνολικά στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022 (Α΄141) σε συνδυασμό με την υπ΄αρ. 119929/Z1/30.092022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα έξι (6) εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης πρέπει να προέρχονται από διαφορετικές Σχολές, εκτός μίας (1) Σχολής από την οποία είναι δυνατόν να αναδειχθούν, κατ’ εξαίρεση, δύο (2) εσωτερικά μέλη στο Συμβούλιο Διοίκησης, καθώς το πλήθος των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι πέντε (5).

 

Γ. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το εκλογικό δικαίωμα ασκεί το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανεξαρτήτως βαθμίδας συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη της (αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας), ήτοι Διεύθυνσης Διοικητικού (Τμήμα Α΄ Προσωπικού)  και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία των εκλεκτόρων:

α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) ηλεκτρονική διεύθυνση, δ) Τμήμα που υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. και ε) Σχολή.

Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και κάθε εκλογέας ελέγχει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον της Κ.Ε.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας επικυρώνει με απόφασή της τους εκλογικούς καταλόγους, δηλ. έως στις 19.02.2024 ημέρα Δευτέρα.

 

Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.Ε.) / ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022, αποτελείται από πέντε (5) μέλη της Βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά και έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. στη βαθμίδα του Καθηγητή. Η Κ.Ε.Ε. συγκροτείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Η Κ.Ε.Ε. αποτελεί το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και ο Πρόεδρός της είναι ο Διαχειριστής της εκλογικής διαδικασίας.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψήφιους, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4957/2022 και στην υπό στοιχεία 99286/Ζ1/ 08/08/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (Β 4211).

Τυχόν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Ε. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία είναι μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο θα λάβουν στην ιδρυματική τους θυρίδα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μία ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε ένσταση του εκλογέα προς το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, ήτοι την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ο εκλογέας μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή απόδειξη καταχώρισης ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο εκλογέας, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου.

Κάθε υποψήφιος/α δύναται να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, οπότε και ενημερώνονται για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι την σύνταξη του πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν.

Όσον αφορά στο πέρας της εκλογικής διαδικασίας, το πρακτικό εκλογής, τα εκλογικά αποτελέσματα, τη διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων και την περάτωση αυτής, ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4957/2022 (Α΄141), και στα άρθρα 6 έως και 8 της υπ΄αριθμόν 99286/Ζ1/08.08.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4211).

 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα προκήρυξη καταχωρείται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δημοσιεύεται στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο.