Γνωστοποίηση προκήρυξης για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 (Α΄141)....