Αποστολή

Αποστολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι η παραγωγή και µετάδοση της επιστηµονικής γνώσης, η διαµόρφωση νέων επιστηµόνων και η συµβολή στην πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισµού. Η εκπλήρωση των στόχων αυτών επιδιώκεται µε τη στενή σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης, µε την ενθάρρυνση του επιστηµονικού διαλόγου και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και χαρισµάτων των διδασκόντων και των φοιτητών.

Όραµα

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης επιδιώκει να καταστήσει την Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και έρευνα µια συναρπαστική εµπειρία για τους φοιτητές και ερευνητές του, µε διαρκή εκσυγχρονισµό των δοµών, των λειτουργιών και του περιεχοµένου της διδασκαλίας και της έρευνας. Το Πανεπιστήµιο Κρήτης επιδιώκει να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στην διεθνή ακαδηµαϊκή ζωή τον 21ο αιώνα υιοθετώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, την εξωστρεφή λειτουργία, την αριστεία και την καινοτοµία. Φιλοδοξεί να είναι το Ίδρυµα που θα δείξει τον δρόµο για την αναβάθµιση του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου και την ισότιµη συµµετοχή του στην διεθνή ακαδηµαϊκή ζωή.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Οι διεθνείς ανακατατάξεις πλούτου και ισχύος, οι διαφοροποιήσεις στην αγορά εργασίας και οι ραγδαίες μεταβολές στον κόσμο της έρευνας και τεχνολογίας εντείνουν και διευρύνουν το διεθνή ανταγωνισμό ανάμεσα στα πανεπιστήμια για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού και φοιτητών καθώς και δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Επίσης θέτουν ζητήματα σχετικά με την κοινωνική αποστολή του πανεπιστημίου τόσο σε τοπικό και εθνικό όσο και υπερεθνικό επίπεδο.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στοχεύει στην αξιοποίηση τόσο της παράδοσης που έχει δημιουργήσει η ποιότητα της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας και οι στενές του σχέσεις με το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κρήτης, όσο και της εξαιρετικής ποιότητας και ποικιλότητας της ζωής στην Κρήτη προκειμένου να καταστεί ένα από τα 200 κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου μέχρι το 2025 ικανοποιώντας κριτήρια ουσίας στη διδασκαλία και την έρευνα.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΠΚ θα επιμείνει στις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του δηλαδή: τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την αριστεία στην έρευνα σε τομείς αιχμής, στη σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης, το διεθνή προσανατολισμό και την ανάπτυξη συνεργασιών με κορυφαία ιδρύματα στο κόσμο καθώς και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού με ανοικτές διαδικασίες καθώς και άριστων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Παράλληλα, θα λάβει μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη οργάνωση των λειτουργιών του, ενώ θα διεκδικήσει επίσης την επίλυση θεσμικών ζητημάτων που δυσχεραίνουν την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων.

Δείτε εδώ το συνολικό κείμενο.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)