Στόχοι

Προτεραιότητά µας είναι να προσφέρουµε στους φοιτητές µας µια εξαιρετική εκπαίδευση παγκόσµιας εµβέλειας και αναγνώρισης που θα τους δίνει την δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις των παγκόσµιων αλλαγών στην επιστήµη, την οικονοµία και την κοινωνία.

Να συνδιαµορφώσουµε το ερευνητικό τοπίο σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών αντικειµένων µε υψηλής ποιότητας βασική και εφαρµοσµένη έρευνα.

Να προσελκύσουµε ένα διεθνές δυναµικό καθηγητών και φοιτητών και να επιτύχουµε ένα διαπολιτισµικό και πολυεθνικό ακαδηµαϊκό περιβάλλον.

Να διατηρήσουµε και να ενδυναµώσουµε το διεθνές δίκτυο επαφών, συνεργασιών και αλληλεπιδράσεων µε κορυφαία στον τοµέα τους Πανεπιστήµια και Ερευνητικά κέντρα.

Να µεγιστοποιήσουµε την αλληλεπίδρασή µας µε την τοπική, εθνική και διεθνή κοινότητα, την διοίκηση, τις επαγγελµατικές ενώσεις, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς φορείς προκειµένου να συµβάλουµε στην επίλυση προβληµάτων, στην ανάπτυξη, την εκπαίδευση και κατάρτιση και στην επεξεργασία λύσεων για το αύριο.

Να επιτύχουµε την ανάδειξη του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε ένα πόλο επιστηµονικής αριστείας, σε ένα περιβάλλον διεπιστηµονικό και ακαδηµαϊκά ενδιαφέρον, σε ένα τόπο µε εξαιρετικό φυσικό και πολιτισµικό πλούτο.

Όραµα

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης επιδιώκει να καταστήσει την Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και έρευνα µια συναρπαστική εµπειρία για τους φοιτητές και ερευνητές του, µε διαρκή εκσυγχρονισµό των δοµών, των λειτουργιών και του περιεχοµένου της διδασκαλίας και της έρευνας. Το Πανεπιστήµιο Κρήτης επιδιώκει να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στην διεθνή ακαδηµαϊκή ζωή τον 21ο αιώνα υιοθετώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, την εξωστρεφή λειτουργία, την αριστεία και την καινοτοµία. Φιλοδοξεί να είναι το Ίδρυµα που θα δείξει τον δρόµο για την αναβάθµιση του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου και την ισότιµη συµµετοχή του στην διεθνή ακαδηµαϊκή ζωή.

Αποστολή

Αποστολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι η παραγωγή και µετάδοση της επιστηµονικής γνώσης, η διαµόρφωση νέων επιστηµόνων και η συµβολή στην πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισµού. Η εκπλήρωση των στόχων αυτών επιδιώκεται µε τη στενή σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης, µε την ενθάρρυνση του επιστηµονικού διαλόγου και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και χαρισµάτων των διδασκόντων και των φοιτητών.