Διεθνές συνέδριο: Ηistorical change in the ancient Aegean

Προς τιμήν του Kαθηγητή J. K. Davies

16-18 Οκτωβρίου 2020 (Διαδικτυακά)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:  έως τις 31 Οκτωβρίου για εισαγωγή στο επόμενο εαρινό εξάμηνο και έως τις 31 Μαρτίου για εισαγωγή στο χειμερινό εξάμηνο.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ - Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2021

Με τα βραβεία αυτά, το ΄Ιδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων Επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Το Ίδρυμα, το έτος 2021, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς:

  1. 1. Βασικές Επιστήμες: Μαθηματικά.
  2. 2. Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες.
  3. 3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Εναλλακτικές και Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τεχνολογίες Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα, Αποδοτική Χρήση και Διατήρηση Ενέργειας.
  4. 4. Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη, Νομική Επιστήμη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.32.44 (ώρες γραφείου), e-mail: prizes@bodossaki.gr

 

Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σχετικά με την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας COVID19, διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί»μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Β) Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Η διαδικασία θα περιγραφεί επακριβώς σε μεταγενέστερο μήνυμα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.   

Γ)  Ανάλογα με τις οδηγίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες αρχές  για την προφύλαξη από την τρέχουσα πανδημία COVID19, μπορεί να απαιτηθεί τα μαθήματα του ΠΜΣ να πραγματοποιηθούν μέσω σύγχρονης εξ’ αποστάσεως τηλε-εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΙΤΟΣ», Γνώσεις και δεξιότητες για την υποστήριξη ενεργειών αξιοποίησης έρευνας - Νέα Πρόσκληση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί ενδιαφερόμενους μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες για συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΜΙΤΟΣ».

 

Το Πρόγραμμα «ΜΙΤΟΣ» είναι μία καινοτόμος πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης που στοχεύει στην καλλιέργεια και ενίσχυση δεξιοτήτων (capacity building) νέων ερευνητών σχετικά με τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση ή υποστήριξη ενεργειών εμπορικής και επιχειρηματικής αξιοποίησης έρευνας και ιδίως:

i. για την υποστήριξη της κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ)

ii. για την υποστήριξη συνεργασιών μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας με επιχειρήσεις και οργανισμούς

iii. για την υποστήριξη της δημιουργίας εταιρειών-τεχνοβλαστών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΜΙΤΟΣ» θα οργανώνονται περιοδικά «εκπαιδευτικοί κύκλοι» 3 μηνών στους οποίους οι ερευνητές θα συμμετέχουν σε:

 

· Εκπαιδευτικά Σεμινάρια δια ζώσης ή διαδικτυακά (webinars) από τον Eυρωπαϊκό οργανισμό ASTPProton

· Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από οργανισμούς μεταφοράς γνώσης ή στήριξης επιχειρηματικότητας

· Ενημερωτικές Ομιλίες από Επαγγελματίες Αξιοποίησης Γνώσης & Τεχνολογίας μεταξύ Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων

· Συναντήσεις δικτύωσης με επαγγελματίες και ερευνητές με εμπειρία στον τομέα εμπορικής αξιοποίησης έρευνας καθώς και στελέχη επιχειρήσεων.

Ο Α’ κύκλος του Προγράμματος θα λειτουργήσει πιλοτικά για έως 30 ερευνητές έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Οι εκπαιδευτικές δράσεις και οι ενημερωτικές ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από 7 Σεπτεμβρίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2020.

 

Προσκαλούνται

· Μεταδιδακτορικοί ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης ή/και μεταδιάκτορες που έχουν σύμβαση με τον ΕΛΚΕ.

και

· Υποψήφιοι διδάκτορες από το 2ο χρόνο φοίτησης και άνω με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ΠΚ.

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.

Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί ερευνητές καλούνται έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2020 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εκπαιδευτικές ενέργειες του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vergetakis@uoc.gr

Για τις ενημερωτικές ομιλίες και τις δράσεις δικτύωσης του Προγράμματος προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ενδιαφερόμενους νέους ερευνητές σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται με βάση το πρότυπο της Πρόσκλησης.

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε:

Μανώλης Βεργετάκης (2810-393160, vergetakis@uoc.gr)

Webinar: Covid-19 στα παιδιά

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

 

Δημόσια παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της Όλγας Χατζητζανάκη, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

 

Για τη δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της Όλγας Χατζητζανάκη του Ευτυχίου, με τίτλο: «Αρχές και Εργαλεία καλής νομοθέτησης στην Ελληνική έννομη τάξη», στις 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κκ: Ήβη  - Αγγελική Μαυρομούστακου, Νεκτάριο Αλεξόπουλο και Αλέξανδρο Κεσσόπουλο, όποιος/α μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα με σύνδεσμο:

 

https://zoom.us/j/2261361527?pwd=UGwzTGxFUGJwdGd1MUw0cnlQa3VIZz09

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 24655/09-07-2020 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας (Κ.Α 10686)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης,
o κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5063333), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από την Ελλάδα, με χρονική διάρκεια έργου από 23/09/2020 έως 31/12/2021 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδουλο Γαρεφαλάκη, K.A. 10686 o κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθ. 640/29-06-2020 (θέμα Α1.19, Α1.20 και Α2.1) αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

προσκαλεί

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Π.Κ. και
της με αρ. 428/02.04.2020 (θέμα 6ο, ΑΔΑ ΨΩΖΤ469Β7Γ-0Χ7) απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, της 429ης/23.04.2020 (θέμα 23ο ΑΔΑ Ω2Ε8469Β7Γ-ΦΥΛ) σχετικά με την κατανομή 58 θέσεων διδακτικής εμπειρίας στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και το απόσπασμα πρακτικών της με αρ. 434ης/18-06-2020 (θέμα 6ο, ΑΔΑ 6Δ3Η469Β7Γ-ΧΣ0) απόφασης της τακτικής συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την τροποποίηση της 429ης/23.04.2020 απόφασης (θέμα 23ο) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Δηλ. συνημμένα:
 
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Υπεύθυνη Δήλωση
3. Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων


Περιγραφή αντικειμένου: Διδασκαλία Μαθημάτων

Λήξη: 17-08-2020

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω το έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Δημόσια παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Σταύρου Δαραγάκη του Κυριάκου, μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

 

Για τη δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Σταύρου Δαγαράκη του Κυριάκου, με τίτλο: «Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. και ο ρόλος της Ελλάδας. Ενεργειακή ασφάλεια και προκλήσεις», την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κκ: Δημήτριο Ξενάκη, Δημήτριο Κοτρόγιαννο και Νικόλαο Παπαδάκη, όποιο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα με σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/2261361527?pwd=UGwzTGxFUGJwdGd1MUw0cnlQa3VIZz09

Δημόσια παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Αλκαίου – Ευαγγέλου Κουκά του Δημητρίου, μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

 

Για τη δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Αλκαίου – Ευαγγγέλου Κουκά του Δημητρίου, με τίτλο: «Η αποτελεσματικότητα του μικρού κράτους», στις 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κκ: Βάλια Αρανίτου, Ιωάννη Καραγιάννη και Ευθύμιο Παπαβλασόπουλο, όποιος/α μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα με σύνδεσμο:

 

https://zoom.us/j/2261361527?pwd=UGwzTGxFUGJwdGd1MUw0cnlQa3VIZz09

Δημόσια παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Γεωργίου Νιώτη, μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

 

Για τη δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Γεωργίου Νιώτη του Βασιλείου, με τίτλο: «Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών», στις 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κκ: Ήβη  - Αγγελική Μαυρομούστακου, Δημήτριο Κοτρόγιαννο και Όλγα Θεμελή, όποιος/α μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα με σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/2261361527?pwd=UGwzTGxFUGJwdGd1MUw0cnlQa3VIZz09

Δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κου Μαρίνου Χουρδάκη, υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

Για τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του κου Μαρίνου Χουρδάκη του Νικολάου με τίτλο: ««Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης, απασχολησιμότητα και δια βίου μάθηση: το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η ελληνική περίπτωση» στις 09 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, όποιος/α μεταπτυχιακός /η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

http://video.ucnet.uoc.gr/live/show/279

Δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κου Εμμανουήλ Μαυροζαχαράκη, υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

Για τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του κου Εμμανουήλ Μαυροζαχαράκη του Γεωργίου με τίτλο: «Οι μετασχηματισμοί του κοινωνικού κράτους και οι διαστάσεις των δημοσίων πολιτικών από την σκοπιά του «τρίτου δρόμου» και της νέας σοσιαλδημοκρατίας. Οι περιπτώσεις της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας» στις 06 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, όποιος/α μεταπτυχιακός /η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

http://video.ucnet.uoc.gr/live/show/278

Δημόσια υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

 

Για τη δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Αντωνίου Τσιριγώτη του Στυλιανού, με τίτλο: «Σύνταγμα και Κοινωνικά Δικαιώματα στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης», στις 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:45 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κκ: Ήβη - Αγγελική Μαυρομούστακου, Νεκτάριο Αλεξόπουλο και Ηλία Γεωργαντά, όποιος/α μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα με σύνδεσμο:

 

https://zoom.us/j/2261361527?pwd=UGwzTGxFUGJwdGd1MUw0cnlQa3VIZz09

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» - Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ», παρατείνεται έως και

 

τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού πρoγράμματος 'Επιστήμες της Αγωγής', προκηρύσσει 19 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στις ειδικεύσεις:

- Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (10 θέσεις)

- Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (9 θέσεις)

 

Αίτηση συμμετοχής στο https://postgrad.cict.uoc.gr

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2020 - 24 Ιουλίου 2020

Συνέντευξη: 17 Σεπτεμβρίου 2020

Μάθημα ειδίκευσης: 18 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00-13:00

Αγγλική Γλώσσα:18 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 14:30-17:30

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ακολουθεί.

Δημόσια υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

 

Για τη δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Ιωάννη Πετρουλάκη του Κωνσταντίνου, με τίτλο: «Από την Ιστορική Σχολή και το Φυσικό Δίκαιο στην Κοινωνιολογία Δικαίου του Max Weber: εντάσεις, προβληματισμοί και αντιθέσεις στο δικαϊκό αντικείμενο», στις 17 Ιουνίου 2020  και ώρα 10:30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κκ: Αθανάσιο Γκιούρα, Θωμά Νουτσόπουλο και Αλίκη Λαβράνου, όποιος/α μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια και όποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα με σύνδεσμο:

 

https://zoom.us/j/2261361527?pwd=UGwzTGxFUGJwdGd1MUw0cnlQa3VIZz09

 

Κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Ιδρύματος για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

Κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Ιδρύματος για λόγους προστασίας  της δημόσιας υγείας

Παρακαλούμε δείτε το αρχείο που ακολουθεί.

Τελετή Ορκωμοσίας Τμημάτων Φιλοσοφικής Σχολής 23-07-2019

 

Τελετή Αποφοίτησης Φιλοσοφικής Σχολής

Προκήρυξη Θέσεων για το ΠΜΣ 'Επιστήμες Αγωγής'

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος "Επιστήμες Αγωγής", προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 δεκατέσσερις (14) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στις παρακάτω ειδικεύσεις:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α': Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης (6 θέσεις)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ': Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (8 θέσεις).

Δείτε παρακάτω την αναλυτική προκήρυξη.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ.

CALL FOR APPLICATIONS 6th International Course - “Care and Use of Laboratory Animals: mice, rats and zebrafish”

An almost two-week intensive course on the care and use of laboratory animals (mice, rats and zebrafish) will be organized at the University of Crete (Department of Biology), in collaboration with the Institute of Molecular Biology and Biotechnology, FORTH, in May-June 2019.

 

Target groups: Professionals, PhD and post-graduate students from all fields of Biomedical Sciences who are responsible for directing as well as for carrying out animal experiments.

 

The contents of the course are in line with the requirements of the new European Directive 2010/63/EU (covering functions A, B, C, D) and the recommendations of the Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) for the accreditation of Educational and Training courses in Laboratory Animal Sciences. 

 

Please submit your application and CVs electronically by 12th April 2019 following the link http://labanimalcourse-crete.weebly.com/applications.html 

 

Applications deadline: Friday, 12th April 2019.

 

Info (new website):

http://labanimalcourse-crete.weebly.com/

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακ. έτους 2019-20 Π.Μ.Σ. 'Μαθηματικά και Εφαρμογές τους' -Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο που αφορά την Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Ακ.Έτους 2019-20 του Π.Μ.Σ. "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ" του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

2nd EAP/ESP conference

The University of Crete English for Academic Purposes (EAP) instructors are happy to announce their 2nd EAP/ESP conference on 20-23 September 2019.

EAP and ESP practitioners are invited to be part of a wide network of action researchers, teachers, teacher trainers, students and highly experienced professors who are active in these fields. There will be a wide range of training opportunities including EAP Technology workshops, and Materials writing workshops as well as poster, Pecha Kucha and paper presentations.

The EAP Crete conference themes cover EAP and ESP practices and research such as academic literacies, genre pedagogies, critical thinking and metacognition.

This EAP conference is also part of the Erasmus I-motion Staff week and participants should inquire with their universities to check if they are eligible for sponsorship.

This EAP/ ESP conference will be taking place in Heraklion, the capital of the island of Crete, Greece at the Computer Science Department, University of Crete in September. Make sure you don’t miss the early bird registration.

For more information please visit: https://eapcrete.wordpress.com


 photo

Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα: Βιοποικιλότητα και Κλιματική Αλλαγή

Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα 80 συνολικά διδακτικών ωρών, σχετικό με τη Βιοποικιλότητα και την Κλιματική Αλλαγή. Λεπτομερείς οδηγίες για το μάθημα δίνονται στην ιστοσελίδα http://biotalent.myspecies.info/content/biotalent-course-registration.

 

Το μάθημα δίδεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + BIOTALENT: Talent in Biodiversity (http://biotalent.myspecies.info/), όπου εταίροι ειναι τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας Βρυξελλών, Ουγγαρίας και Κρήτης του Παν/μιου Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Παιδαγωγικό τμήμα και UCNET), το Κέντρο Κατάρτισης Ενηλίκων EduFor (www.edufor.pt) καθώς και η μεγαλύτερη κοινοπραξία των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας, Βοτανικών κήπων κι άλλων φορέων Φυσικής Ιστορίας από ολόκληρη την Ευρώπη (Consortium of European Taxonomic Facilities-CETAF).

 

Το μάθημα απευθύνεται σε:

  • εκπαιδευτικούς που διδάσκουν βιολογία και άλλες φυσικές επιστήμες,
  • παιδαγωγούς σε μουσεία επιστημών ή φυσικής ιστορίας, βοτανικούς κήπους, επιστημονικά κέντρα, περιβαλλοντικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, κ.α.,
  • βιολόγους, περιβαλλοντολόγους, και άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
  • νέους άνεργους επιστήμονες που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, και γενικά
  • όποιον ενδιαφέρεται για το θέμα της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της δια-βίου μάθησης.

Η γλώσσα του μαθήματος είναι η Αγγλική (ένα μέσο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής είναι αρκετό).

 

Σε επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα δωθούν δύο πιστοποιητικά: το BIOTALENT ECVET* Certificate  και το Europass Diploma Supplement, τα οποία θα πιστοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα έχουν αποκτηθεί κατά την ολοκλήρωση του μαθληματος (* European Credit system for Vocational Education and Training).Σημειώνεται ότι το καθαρά διαδικτυακό κομμάτι αντιστοιχεί σε 4 μονάδες ECVET, ενώ το κομμάτι της δια ζώσης παρακολούθησης αντιστοιχεί σε επιπλέον 4 μονάδες ECVET.

 

Η καταληκτική ημερομηνία για εγγραφή στο μάθημα είναι η 21 Δεκεμβρίου 2018 (χρόνος Βρυξελλών).

 

Μπορείτε να εγγραφείτε στο μάθημα στην ιστοσελίδα http://biotalent.ucdc.uoc.gr/login/index.php, ακολουθώντας τις οδηγίες.

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ