Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Σκοπός του ΜΦΙΚ είναι η έρευνα για το περιβάλλον της Κρήτης, της Ελλάδας και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία του, η διατήρηση και ο εµπλουτισµός συλλογών και αρχείων σχετικών µε το περιβάλλον της περιοχής δράσης του και τέλος η περιβαλλοντική εκπαίδευση

register image

Μουσείο Ιατρικής

Το όραµα ίδρυσης ενός Μουσείου Ιατρικής στην Κρήτη υπήρξε κοινή προοπτική τόσο της Ιατρικής Σχολής όσο και ενός µη κερδοσκοπικού Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Το έργο της δηµιουργίας του Μουσείου υποστηρίχθηκε θερµά από τις οικογένειες των υγειονοµικών αλλά και των εθελοντών που συνένωσαν τις δυνάµεις τους για την υλοποίηση του οράµατος.
Το Μουσείο εγκαταστάθηκε πρόσφατα στον ιδαίτερο χώρο που παραχωρήθηκε από την Ιατρική σχολή για τη µόνιµη έκθεση, τις συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις του

register image

Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας

register image

Το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας - Ο Όµηρος στην Κρήτη, είναι το πρώτο µουσείο αρχαιολογικού χώρου στην Κρήτη. Μολονότι µικρότερο σε µεγέθος, είναι αντίστοιχο µε εκείνα της Ολυµπίας, των Δελφών και της Βεργίνας. Δηµιουργήθηκε για να στεγάσει τα αποτελέσµατα των ανασκαφών που διενεργούνται εδώ και τριάντα χρόνια στην αρχαία πόλη της Ελεύθερνας

Μουσείο Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλµατος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε) του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης ιδρύθηκε για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών στο πεδίο έρευνας και µελέτης των τεκµηρίων της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, της ιστορίας του επαγγέλµατος του/της εκπαιδευτικού διαχρονικά και για την συστηµατικότερη και αποτελεσµατικότερη διδασκαία της ιστορίας και του πολιτισµού στο ελληνικό σχλείο σήµερα.

register image