Η έρευνα έχει σκοπό να προάγει την επιστημονική γνώση σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές θεωρίες ή επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να αναγνωριστούν από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αποτελεί ταυτοχρόνως κοινωνικό και ατομικό αγαθό. Ως κοινωνικό αγαθό, προάγει την ανθρώπινη γνώση και την καινοτομία και συμβάλλει έτσι στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Αυτή η διάστασή της συνδέεται αναπόσπαστα με την ελευθερία των ερευνητών, χωρίς την οποία αυτή δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί. Υπό αυτήν την έννοια, η ερευνητική εργασία είναι και ατομικό αγαθό, που αποτυπώνεται θεσμικά με την κατοχύρωσή της ως αντικείμενο ατομικού δικαιώματος (ελληνικό σύνταγμα, Διακηρύξεις της Unesco). Η ατομική και η κοινωνική διάσταση της αξίας της έρευνας πρέπει να εναρμονίζονται.

 

 Η ανεξαρτησία της έρευνας αποτελεί δημόσιο αγαθό. Απαιτείται, επομένως, να εξασφαλίζεται από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς ένα  πλαίσιο ανεμπόδιστης ανάπτυξης των ερευνητικών πρωτοβουλιών, που διέπεται από θεμελιώδεις ηθικές αρχές και τους συγκεκριμένους δεοντολογικούς κανόνες, όπως προκύπτουν στο πλαίσιο του οικείου επιστημονικού κλάδου.

 

 Στο πεδίο της έρευνας, πρέπει να ισχύει αντίστοιχη θεσμική αρχή με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η οποία διέπει την ανώτατη εκπαίδευση. Οι ερευνητές απολαμβάνουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η  ελευθερία της έρευνας διασφαλίζεται από την πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία του Ιδρύματος.

 

Στα πλαίσια εφαρμογής των αρχών αυτών, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει θεσπίσει και εγκρίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας (απόφαση της 299ης/22.03.2012 συνεδρίας, και τροποποίησή του στην 312η/21.03.2013 συνεδρία), τον Κανονισμό Εφαρμογής (απόφαση 303ης/21.06.2012 συνεδρίας και τροποποίησή του στην 312η/21.03.2013 συνεδρίας) καθώς και την αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας.

 

Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης προς όλους τους Ερευνητές

sample image "Ύστερα από ενημέρωση εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πληροφορεί όλους τους Ερευνητές ότι η Αρχή θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία και την επεξεργασία αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων την προηγούμενη αδειοδότηση από εκείνην οποιουδήποτε σχετικού ερευνητικού πρωτοκόλλου, κατά το άρθ. 7 παρ. 3 του ν. 2472/1997. Κατά συνέπεια:

1. Η Επιτροπή συνιστά στους ερευνητές, πριν της υποβάλουν ερευνητικό πρωτόκολλο που αφορά συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς έγκριση, να έχουν ήδη μεριμνήσει για την εξασφάλιση της άδειας της Αρχής, επικοινωνώντας απ' ευθείας για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας (www.dpa.gr).

2. Με δεδομένη, πάντως, την καθυστέρηση από την έως σήμερα εμπειρία (3 - 5 μήνες), η Επιτροπή μπορεί να προχωρεί από την πλευρά της στην έγκριση σχετικών πρωτοκόλλων, εφ' όσον ο κύριος ερευνητής υποβάλει τουλάχιστο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για την αδειοδότηση και δηλώνει τον εκτιμώμενο χρόνο για την εξασφάλιση της άδειας από την Αρχή. Η πρακτική αυτή ακολουθείται διεθνώς (π.χ. στις αξιολογήσεις δεοντολογίας προγραμμάτων Horizon 2020 και ERC).

3. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στην ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε συλλογής ή επεξεργασίας αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πριν την αδειοδότηση από την Αρχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας"
Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης