Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν πενήντα πέντε (55) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που συμβάλλουν στην προώθηση και εξειδίκευση της γνώσης και έρευνας στα αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Η ίδρυση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος δίνουν τη δυνατότητα τόσο στους αποφοίτους του όσο και στους πτυχιούχους Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής να προχωρήσουν στο δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα και με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των Προγραμμάτων και του Ιδρύματος και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενθαρρύνει τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και της έρευνας και παράλληλα επιδιώκει την εξωστρέφεια μέσα από τη λειτουργία διατμηματικών, δι-ιδρυματικών ή διακρατικών Π.Μ.Σ. και τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα προγράμματα άλλων Ιδρυμάτων.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ακαδημαϊκών τμημάτων απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντίστοιχη επιστημονική περιοχή ή και / ειδίκευση. Ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ δίνει πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής φοιτητών στο πρόγραμμα, για τη διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών και ρυθμίζει τις διαδικασίες λειτουργίας του ΠΜΣ.

 

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας 

 

Τζανταρολάκη Ιωάννα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΠΕ/Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310-77978

Φαξ: 28310-77738

e-mail:  tzantarolaki@admin.uoc.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

 

Διδακτορικές σπουδές

Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος ρυθμίζει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Ο υποψήφιος, που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές, το αντικείμενό της. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ορίζει, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγησή του.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για τις διδακτορικές σπουδές μπορείτε να δείτε εδώ.

register image

Σύλλογοι μεταπτυχιακών φοιτητών

Το e-mail του Συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών είναι: smefteyATcsd.uoc.gr

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
 (75)