Τετάρτη, Ιουλίου 24, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για συμμετοχή στο BIP στο Université Lumière Lyon 2, Γαλλία (Μάιος 2023).  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Αίτηση Διδασκόντων

Αίτηση Φοιτητών

 

Blended Intensive Programmes
Πρόκειται για εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας (BIPs) σύντομης διάρκειας που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση διαδικτυακής συνεργασίας. Κάθε BIP πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν και μπορεί να είναι πολυετές.
 
Τα BIPs προσφέρουν πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας, συνδυάζοντας τη φυσική με τη διαδικτυακή παρακολούθηση. Στόχος τους είναι η προσέγγιση φοιτητών από κάθε κοινωνικό στρώμα, κλάδο και κύκλο σπουδών. Κατά τη διάρκεια των εντατικών προγραμμάτων μικτής κινητικότητας, ομάδες φοιτητών και προσωπικού μπορούν να πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με σύντομης διάρκειας φυσική παρουσία στο εξωτερικό, συνδυαστικά με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική, διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται ομαδικά και μέσω διαδικτύου για εργασίες που θα ενσωματώνονται στο εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας και θα προσμετρώνται στα συνολικά μαθησιακά αποτελέσματα.
 
Κάθε BIP, σχεδιάζεται και υλοποιείται από τουλάχιστον 3 ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα / κατόχους του χάρτη Erasmus (ECHE). Tο ένα (συντονιστικό), από τουλάχιστον τρεις χώρες του Προγράμματος, ενώ επιτρέπεται η επιπλέον συμμετοχή άλλων Ιδρυμάτων και από χώρες εκτός Προγράμματος (με δικές τους δαπάνες και χωρίς να συνυπολογίζονται στις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις).
 
Η κινητικότητα με φυσική παρουσία μπορεί να έχει διάρκεια 5-30 ημέρες, και μαζί με την εικονική συνιστώσα, να καταλήγει στην απονομή τουλάχιστον 3 μονάδων ECTS στους φοιτητές. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε BIP είναι 15 (μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού), ενώ οι ατομικές δαπάνες (και ενδεχομένως οι δαπάνες μετακίνησης)*, καλύπτονται από το Ίδρυμα Αποστολής.
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εγγεγραμμένος φοιτητής και μέλος του προσωπικού, εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, κατόπιν της διαδικασίας επιλογής που θέτει το εκάστοτε Ακαδ. Τμήμα του ΠΚ (που συντονίζει ή συμμετέχει σε BIP) και βάσει των θέσεων και των κριτηρίων που ανακοινώνονται σε κάθε προκήρυξη.
 
Πριν την Αναχώρηση
Τουλάχιστον 1 μήνα πριν την αναχώρηση, κατατίθενται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων τα ακόλουθα:
• Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (από όλα τα μέρη) Online Learning Agreement (OLA).
Σύμβαση κινητικότητας για σπουδές εις διπλούν. Τα έγγραφα πρέπει να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές στην τελευταία σελίδα και μονογραφή σε κάθε σελίδα (κάτω δεξιά) ή ψηφιακή υπογραφή στην τελευταία σελίδα. Αποφεύγονται διορθώσεις και μουτζούρες.
Αντίγραφο του Προγράμματος, όπου θα φαίνονται οι ακριβείς ημερομηνίες φυσικής παρουσίας, καθώς και οι ημερομηνίες των εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων (virtual component). Οι ίδιες ημερομηνίες πρέπει να αναγράφονται και στη σύμβαση.
Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού, όπου ο/η φοιτητής/-τρια θέλει να του/της κατατεθεί το ποσό της υποτροφίας. Στο λογαριασμό αυτό ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να είναι ο/η ίδιος/α δικαιούχος.
Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας (ΕΚΑΑ) από το Ταμείο Υγειονομικής Περίθαλψης του φοιτητή/-τριας.
Αντίγραφα εισιτηρίων (λεωφορείου, τραίνου) ή κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων και κάρτες επιβίβασης. Σε περίπτωση μετακίνησης με Ι.Χ. αυτοκίνητο απαιτούνται: 1) Υπεύθυνη δήλωση, 2) δίπλωμα οδήγησης, 3) άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
 
Με την Επιστροφή
Το αργότερο 1 μήνα μετά την ολοκλήρωση της προσυμφωνημένης περιόδου Erasmus+, ο φοιτητής/-τρια πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+ τα παρακάτω:
1. Transcript of Records (πιστοποιητικό βαθμολογίας)
2. Certificate of Attendance (έντυπο όπου φαίνεται το ακριβές διάστημα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής).
3. Κάρτες επιβίβασης (boarding passes) σε περίπτωση μετακίνησης με αεροπλάνο ή διόδια/συνοριακά έγγραφα σε περίπτωση μετακίνησης με αυτοκίνητο.
 
Τα παραπάνω έγγραφα (1, 2) πρέπει να κατατεθούν σε πρωτότυπη μορφή στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+. Εναλλακτικά, το μόνο που είναι αποδεκτό είναι η λήψη σαρωμένων αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένου πως αυτά θα αποσταλούν με τα απαραίτητα διαβιβαστικά σημειώματα από το αρμόδιο Γραφείο του Ιδρύματος Υποδοχής ούτως ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητά των εγγράφων.
 
1) Οι φοιτητές συνιστάται να υποβάλλουν το διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής ικανότητας και κατά την επιστροφή τους δεύτερο τεστ, εκτός αν είχαν αποτέλεσμα C2 στο πρώτο τεστ, οπότε εξαιρούνται της διαδικασίας.
2)Συμπλήρωση και υποβολή της on-line ΄Εκθεσης Αξιολόγησης που αποστέλλεται στο/η φοιτητή/τρια με τη λήξη της προσυμφωνημένης περιόδου σπουδών Erasmus+, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στη σύμβασή του.
 
 
Πληροφορίες στα κατά τόπους Τμήματα Διεθνών Σχέσεων (Ρέθυμνο και Ηράκλειο)
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ