Τετάρτη, Ιουλίου 24, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Χάρτης Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης 2021-2027 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι κάτοχος του Χάρτη Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης 2021-2027 μετά από τη Δήλωση Πολιτικής Erasmus που υπέβαλε στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). 

 

Προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+ 2021-2027

 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, που αποσκοπεί στην προσωπική ανάπτυξη, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων. Υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες Νεολαίας, Αθλητισμός).

Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους, ενώ έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα  και να ενθαρρύνει την ιδιότητα του ενεργού πολίτη.

Το Πρόγραμμα προσφέρει νέες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που ασχολούνται ενεργά με την τυπική και άτυπη Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, με σκοπό τη μεταξύ τους συνεργασία για τη δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού/νέων μεθόδων διδασκαλίας/ ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων/χρήση των αποτελεσμάτων σε ευρύτερο πεδίο. Επιπλέον, το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες, όπως τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus, τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας, το Πρόγραμμα Jean Monnet για τους τομείς της Σχολικής και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, το πρόγραμμα DiscoverEU στον τομέα της Νεολαίας.

Οι κυριότερες Δράσεις του προγράμματος (Key Actions):

 

Α) ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals)

 

Στο πλαίσιο των σχεδίων ΚΑ1 προωθείται η κινητικότητα ατόμων στο εξωτερικό, από όλους τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, είτε πρόκειται για μαθητευόμενους, σπουδαστές, φοιτητές,

εκπαιδευόμενους, είτε πρόκειται για διδακτικό και λοιπό προσωπικό οργανισμών.

Β) ΚΑ2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων (Cooperation between organisations and Institutions) / Συμπράξεις για συνεργασία

Στο πλαίσιο των σχεδίων ΚΑ2 ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων από το εξωτερικό, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών ή /και τη δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού/πρακτικών διδασκαλίας, κ.ά.

Γ) KA3: Ενίσχυση σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής /Support for Policy Reform

 

Στο πλαίσιο των σχεδίων ΚΑ3 δύναται να υποστηριχθεί η συνεργασία μεταξύ οργανισμών για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία μεταρρύθμισης πολιτικής για την εκπαίδευση.

 

  • Βασικοί άξονες της νέας προγραμματικής περιόδου για τα έτη 2021-2027:

 

 

                                                                           ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του ορισμού του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το ΙΚΥ διαχειρίζεται τις ακόλουθες τρεις αποκεντρωμένες δράσεις:

Βασική Δράση 1 (ΚΑ1), Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ως προς τη Δράση Κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103


Οι «χώρες του προγράμματος» μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του Erasmus+ και

είναι οι ακόλουθες: 


- οι 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Τσεχική

Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία,

Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία,

Σλοβενία, Σουηδία)

- 6 χώρες του προγράμματος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,

Νορβηγία, Σερβία  και Τουρκία)

*το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον χώρα εταίρος

 

 

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) Συμπράξεις για συνεργασία (Partnerships for Cooperation )

α) Συμπράξεις Συνεργασίας (Cooperation partnerships)

β) Συμπράξεις μικρής κλίμακας (small scale partnerships)

 

Οι υπόλοιπες δράσεις του Προγράμματος είναι κεντρικές και τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Οι αποκεντρωμένες δράσεις του τομέα της Νεολαίας & Αθλητισμού τελούν υπό τη διαχειριστική εποπτεία και παρακολούθηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ.

Επομένως, οι αιτούντες συντονιστικοί φορείς υποβάλουν αίτηση σε αυτούς τους οργανισμούς, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για κάθε δράση, όπως περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος 2021.

 

Oδηγός Erasmus+ 2021: https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus

Χρήσιμες ιστοσελίδες για το πρόγραμμα Erasmus+: 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ