Πέμπτη, Ιανουαρίου 27, 2022

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Χρηματοδότηση για σπουδές

 

Χρηµατοδoτικοί Κανόνες Φοιτητών για Σπουδές -  Ακαδηµαϊκό Έτος 2020-21 και 2021-22

 

Σας ενηµερώνουµε ότι:

  1. Η κινητικότητα των φοιτητών για σπουδές (SMS) θα χρηµατοδοτείται για ένα πλήρες ακαδηµαϊκό εξάµηνο ή τρίµηνο, όπως αυτό φαίνεται στην ιστοσελίδα των Ιδρυµάτων Υποδοχής.
  2. Οι φοιτητές που έχουν µετακινηθεί στο παρελθόν µε το πρόγραµµα Erasmus έχουν χαµηλή προτεραιότητα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση.

Τα αιτήµατα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα θα εξετάζονται κατά περίπτωση, µόνο εφόσον προκύψουν διαθέσιµα κονδύλια.

 

Α) ΝΕO: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS  ΚΑΙ ΧΩΡΏΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (Διεθνής Κινητικότητα) 2021-22 

 Η νέα διεθνής  διάσταση στη Δράση ΚΑ131 Erasmus+ 

  • προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε φοιτητές και προσωπικό, να έχουν μια διεθνή εμπειρία καθώς και να αποκτήσουν δεξιότητες του μέλλοντος.
  • επιτρέπει στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από τις χώρες του προγράμματος να εγκαθιδρύσουν μακροχρόνιες βιώσιμες διεθνείς συνεργασίες με ιδρύματα των Χωρών Εταίρων.

XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (εκτός Ε.Ε.) - ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ  

 

Β)  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS 2020-21 και 2021-22

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:

 

  2020-21* και 2021-22**

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης

(€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό
κόστος διαβίωσης

Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

520

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο 
κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό
κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία, Σερβία

420

 

* Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης 100 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

 

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το ακόλουθο:

  • Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων -εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

 Ορισμοί:

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.

Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω οδηγία δεν ισχύει για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση.

 

**Συμπληρωματική Ενίσχυση για Φοιτητές από Κοινωνικά Ευπαθείς  Ομάδες  2021-2022 (Προυποθέσεις) 

 

Επιχορήγηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Η επιχορήγηση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών αυτών και του προσωπικού στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.οδηγίες

ΦΕΚ Ν 4452-17 υγειονομική περίθαλψη φοιτητή  και αναπηρίες

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 2020-2021 (ΑΜΕΑ) 

 

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης