Τρίτη, Ιουλίου 27, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 

Επιλέξιμοι

συμμετέχοντες

οργανισμοί

•      Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές:

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί από χώρες του προγράμματος (αποστολής και υποδοχής) πρέπει να είναι ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν ECHE. Όλοι οι οργανισμοί από χώρες εταίρους πρέπει να είναι ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες Αρχές στη χώρα τους και να έχουν υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους τους από χώρες του προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας.

•      Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση[1]:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι[2]:

o οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

-       δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανο­μένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·

-       δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

-       κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπερι­λαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνι­κών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

-       ερευνητικό ινστιτούτο·

-       ίδρυμα·

-       σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβα- νομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενη­λίκων)·

o μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·

o φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης·

o ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα του προγράμματος, το οποίο διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Διάρκεια της δραστηριότητας

Περίοδοι φοίτησης: από 3[3] έως 12 μήνες (περιλαμβανομένης μιας συμπληρωματικής περιόδου πρακτικής άσκησης, εάν έχει προγραμματιστεί).

Περίοδοι πρακτικής άσκησης: από 2 ως 12 μήνες.

0 ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους κινητικότητας ανώτατης διάρκειας έως και 12 μηνών[4] ανά κύκλο σπουδών[5], ανεξαρτήτως του αριθμού και του τύπου των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Η συμμετοχή με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ υπολογίζεται και αυτή στην ανώτατη διάρκεια:

■    κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο) περιλαμβανομένου του σύντομου κύκλου (επίπεδα ΕΠΕΠ 5 και 6)·

■    κατά τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακός ή ισοδύναμος τίτλος - επίπεδο ΕΠΕΠ 7)· και

■    κατά τον τρίτο κύκλο ως υποψήφιος διδάκτορας (διδακτορικό επίπεδο ή επίπεδο ΕΠΕΠ 8).

Η διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης για πρόσφατα αποφοιτήσαντες συνυπολογίζεται στην ανώτατη διάρκεια των 12 μηνών του κύκλου κατά τον οποίο υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση.

Τόπος της δραστηριότητας

0ι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιούν τη δραστηριότητα κινητικότητας σε χώρα του προγράμματος ή χώρα εταίρο διαφορετική από τη χώρα του οργανισμού αποστολής και τη χώρα όπου διαμένουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επιλέξιμοι

συμμετέχοντες

Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πραγματοποιούν σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (έως και το επίπεδο του διδακτορικού). Όσον αφορά την κινητικότητα για σπουδές, οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος των σπουδών ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την πρακτική άσκηση η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν ισχύει.

0ι προσφάτως απόφοιτοι από την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν σε περίοδο πρακτικής άσκησης. Οι προσφάτως απόφοιτοι πρέπει να επιλεγούν από το ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους.

 

[1]  Το 2016 δεν προβλέπονται περίοδοι πρακτικής άσκησης μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων και δεν είναι επιλέξιμοι ούτε με, ούτε χωρίς χρηματοδότηση Erasmus+.

[2]  Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές:

- ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_el.htm)· οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικές Μο­νάδες Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).

[3]  Η ελάχιστη διάρκεια μιας περιόδου φοίτησης είναι 3 μήνες, ή ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο.

[4]  Προηγούμενη πείρα στο πλαίσιο του προγράμματος LLP-Erasmus και του Erasmus Mundus συνυπολογίζεται στους 12 μήνες ανά κύκλο σπου­δών.

[5]  Σε προγράμματα σπουδών ενός κύκλου, όπως η ιατρική, οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας έως και για 24 μήνες.

Κατεβάστε τα κριτήρια επιλεξιμότητας εδώ

 

 

unnamed

Κριτήρια επιλογής

 

 

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Τμήμα Ψυχολογίας

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Ιατρική Σχολή

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης