Τετάρτη, Ιουλίου 24, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 

Επιλέξιμοι

συμμετέχοντες

οργανισμοί

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές:

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί από Χώρες του Προγράμματος (τόσο αποστολής όσο και υποδοχής) πρέπει να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE).

Όλοι οι οργανισμοί υποδοχής από τις Χώρες Εταίρους πρέπει να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους και να έχουν υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους τους από Χώρες του Προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας.

Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί ο Χάρτης Εrasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE). Στην περίπτωση της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι o οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι: 

 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • πρεσβείες ή προξενικά γραφεία της Χώρας Προγράμματος του ιδρύματος αποστολής
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • ερευνητικό ινστιτούτο
 • ίδρυμα,  σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης
 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί Χάρτης Εrasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE) ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας Εταίρου αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές, το οποίο έχει υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους του από Χώρες του Προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας

Διάρκεια της δραστηριότητας

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές:

από 2 μήνες (ή έναν ακαδημαϊκό κύκλο ή ένα τρίμηνο) έως 12 μήνες. Η κινητικότητα μπορεί να περιλαμβάνει μια συμπληρωματική περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον έχει προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός αυτός διέπεται από τους κανόνες χρηματοδότησης και την ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας σπουδών.

Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση:

από 2 έως 12 μήνες. Κάθε φοιτητής, ιδίως εκείνος που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει σε μακροχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία για σπουδές ή πρακτική άσκηση, μπορεί να συνδυάσει συντομότερη περίοδο κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα.

Επιπλέον, κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε μικτά εντατικά προγράμματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να έχει διάρκεια από 5 έως 30 ημέρες και να συνδυάζεται με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα η οποία θα διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου και την ομαδική εργασία.

Η δραστηριότητα μικτής κινητικότητας για σπουδές πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.

Κινητικότητα για σπουδές και/ή πρακτική άσκηση για υποψήφιους διδάκτορες: από 5 έως 30 ημέρες ή από 2 έως 12 μήνες (η δραστηριότητα κινητικότητας για σπουδές μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματική περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον έχει προγραμματιστεί).

Συνολική επιλέξιμη διάρκεια ανά κύκλο σπουδών:

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους κινητικότητας με φυσική παρουσία συνολικής διάρκειας έως και 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας:

 • κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο) συμπεριλαμβανομένου του σύντομου κύκλου (επίπεδα ΕΠΕΠ 5 και 6)
 • κατά τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακός ή ισοδύναμος τίτλος – επίπεδο ΕΠΕΠ 7)
 • και κατά τον τρίτο κύκλο σπουδών ως υποψήφιος διδάκτορας (επίπεδο διδακτορικού ή επίπεδο ΕΠΕΠ 8)

Η διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης για προσφάτως αποφοιτήσαντες συνυπολογίζεται στη μέγιστη διάρκεια των 12 μηνών του κύκλου κατά τον οποίο οι τελευταίοι υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση. 

Τόπος της δραστηριότητας

Οι φοιτητές πρέπει να υλοποιούν τη δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία σε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο διαφορετική από τη χώρα του οργανισμού αποστολής και τη χώρα όπου διαμένουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επιλέξιμοι

συμμετέχοντες

Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και πραγματοποιούν σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (έως και το επίπεδο του διδακτορικού).

Στην περίπτωση της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, ο συμμετέχων θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο 8 του ΕΠΕΠ. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες από την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν σε κινητικότητα για πρακτική άσκηση.

Ο δικαιούχος οργανισμός μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί από δραστηριότητες πρακτικής άσκησης για προσφάτως αποφοιτήσαντες.

Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησαν κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους.

 

 

 

 

unnamed

Κριτήρια επιλογής

 

 

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Τμήμα Ψυχολογίας

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Ιατρική Σχολή

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ