Τετάρτη, Αυγούστου 05, 2020

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 

Επιλέξιμοι

συμμετέχοντες

οργανισμοί

•      Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές:

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί από χώρες του προγράμματος (αποστολής και υποδοχής) πρέπει να είναι ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν ECHE. Όλοι οι οργανισμοί από χώρες εταίρους πρέπει να είναι ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες Αρχές στη χώρα τους και να έχουν υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους τους από χώρες του προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας.

•      Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση[1]:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι[2]:

o οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

-       δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανο­μένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·

-       δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

-       κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπερι­λαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνι­κών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

-       ερευνητικό ινστιτούτο·

-       ίδρυμα·

-       σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβα- νομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενη­λίκων)·

o μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·

o φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης·

o ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα του προγράμματος, το οποίο διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Διάρκεια της δραστηριότητας

Περίοδοι φοίτησης: από 3[3] έως 12 μήνες (περιλαμβανομένης μιας συμπληρωματικής περιόδου πρακτικής άσκησης, εάν έχει προγραμματιστεί).

Περίοδοι πρακτικής άσκησης: από 2 ως 12 μήνες.

0 ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους κινητικότητας ανώτατης διάρκειας έως και 12 μηνών[4] ανά κύκλο σπουδών[5], ανεξαρτήτως του αριθμού και του τύπου των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Η συμμετοχή με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ υπολογίζεται και αυτή στην ανώτατη διάρκεια:

■    κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο) περιλαμβανομένου του σύντομου κύκλου (επίπεδα ΕΠΕΠ 5 και 6)·

■    κατά τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακός ή ισοδύναμος τίτλος - επίπεδο ΕΠΕΠ 7)· και

■    κατά τον τρίτο κύκλο ως υποψήφιος διδάκτορας (διδακτορικό επίπεδο ή επίπεδο ΕΠΕΠ 8).

Η διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης για πρόσφατα αποφοιτήσαντες συνυπολογίζεται στην ανώτατη διάρκεια των 12 μηνών του κύκλου κατά τον οποίο υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση.

Τόπος της δραστηριότητας

0ι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιούν τη δραστηριότητα κινητικότητας σε χώρα του προγράμματος ή χώρα εταίρο διαφορετική από τη χώρα του οργανισμού αποστολής και τη χώρα όπου διαμένουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επιλέξιμοι

συμμετέχοντες

Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πραγματοποιούν σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (έως και το επίπεδο του διδακτορικού). Όσον αφορά την κινητικότητα για σπουδές, οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος των σπουδών ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την πρακτική άσκηση η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν ισχύει.

0ι προσφάτως απόφοιτοι από την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν σε περίοδο πρακτικής άσκησης. Οι προσφάτως απόφοιτοι πρέπει να επιλεγούν από το ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους.

 

[1]  Το 2016 δεν προβλέπονται περίοδοι πρακτικής άσκησης μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων και δεν είναι επιλέξιμοι ούτε με, ούτε χωρίς χρηματοδότηση Erasmus+.

[2]  Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές:

- ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_el.htm)· οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικές Μο­νάδες Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).

[3]  Η ελάχιστη διάρκεια μιας περιόδου φοίτησης είναι 3 μήνες, ή ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο.

[4]  Προηγούμενη πείρα στο πλαίσιο του προγράμματος LLP-Erasmus και του Erasmus Mundus συνυπολογίζεται στους 12 μήνες ανά κύκλο σπου­δών.

[5]  Σε προγράμματα σπουδών ενός κύκλου, όπως η ιατρική, οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας έως και για 24 μήνες.

Κατεβάστε τα κριτήρια επιλεξιμότητας εδώ

 

Κριτήρια επιλογής

 

Τμήμα Φιλολογίας 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 1. Σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ο φοιτητής/η φοιτήτρια που μετακινείται για σπουδές στο εξωτερικό «πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα.» Αντίστοιχα, ο φοιτητής/η φοιτήτρια που μετακινείται για πρακτική άσκηση πρέπει να έχει πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή του φορέα εργασίας, στο επίπεδο που θα ορίσει ο φορέας.
 2. Για τη μετακίνηση με σκοπό την πρακτική άσκηση, ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει να καταθέσει γραπτές πληροφορίες για τον φορέα εργασίας (π.χ. εκτύπωση από την ιστοσελίδα), καθώς και γράμμα αποδοχής από τον φορέα εργασίας πριν τη μετακίνηση. Απαιτείται επίσης συνάφεια του υπόβαθρου σπουδών του φοιτητή/της φοιτήτριας με το αντικείμενο εργασίας στην πρακτική άσκηση, καθώς και έγκριση του φορέα εργασίας από εκπρόσωπο του Τμήματος. Προθεσμία για εξεύρεση φορέα ορίζεται το τέλος Μαΐου.
 3. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού φοιτητών, ορίζεται ως μέγιστος χρηματοδοτούμενος χρόνος για τη μετακίνηση φοιτητών το διάστημα: ενός πλήρους ακαδημαϊκού εξάμηνου (ή τριμήνου, ανάλογα με τον ορισμό από το ίδρυμα υποδοχής) για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ και Β΄ κύκλου και ενός τριμήνου για την πρακτική άσκηση. Ωστόσο, θα λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία για μετακινήσεις μεγαλύτερου διαστήματος, με μηδενική αρχικά χρηματοδότηση. Ενδεχόμενα αιτήματα για παράταση μετακίνησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε δεύτερο χρόνο, ως αποτέλεσμα πιθανών ακυρώσεων των φοιτητών στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος κάθε έτους ή επιπλέον χρηματοδότηση από το ΙΚΥ, αν αυτή υπάρξει.
 4. Δίνεται προτεραιότητα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, σε αυτούς που μετακινούνται για πρώτη φορά. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα LifelongLearningProgramme/Erasmus ή Erasmus+ στο ίδιο επίπεδο σπουδών μπορούν να μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν κάποια χρηματοδότηση ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων.
 1. Δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες άλλων Τμημάτων που ζητούν να μετακινηθούν μέσω συμφωνιών του Τμήματος Φιλολογίας κατατάσσονται στο τέλος και δικαιούνται μετακίνησης εφόσον διατίθεται υπόλοιπο χρηματοδότησης.
 1. 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΣΠΟΥΔΕΣ
 1. Επίπεδο σπουδών. Δίνεται προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά: α) στον υποψήφιο διδάκτορα, β) στο μεταπτυχιακό φοιτητή και γ) στον προπτυχιακό φοιτητή.
 2. Σε περίπτωση φοιτητών που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, κριτήρια κατάταξης αποτελούν  με την ακόλουθη σειρά: α) η επίδοση στις σπουδές και β) το υψηλότερο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο CEFR.
 3. Κριτήρια κατάταξης για την επίδοση στις σπουδές αποτελούν: α) για το προπτυχιακό επίπεδο, ο μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας (προσκομίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος) και ο αριθμός ECTS, όταν κατατίθεται η αίτηση μετακίνησης, β) για το μεταπτυχιακό επίπεδο Α΄ κύκλου, τα ίδια κριτήρια με την προηγούμενη περίπτωση, και γ) για το μεταπτυχιακό επίπεδο Β΄ κύκλου, η πρόοδος του υποψήφιου διδάκτορα, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου και την εισήγηση του επόπτη.   
 1. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 1. Επίπεδο και έτος σπουδών. Δίνεται προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά: α) στον υποψήφιο διδάκτορα, β) στο μεταπτυχιακό φοιτητή και γ) στον προπτυχιακό φοιτητή (με δυνατότητα μετακίνησης από το 3ο έτος σπουδών και εξής).
 2. Σε περίπτωση φοιτητών που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, κριτήρια κατάταξης αποτελούν  με την ακόλουθη σειρά: α) η επίδοση στις σπουδές και β) το υψηλότερο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο CEFR.
 3. Κριτήρια κατάταξης για την επίδοση στις σπουδές αποτελούν: α) για το προπτυχιακό επίπεδο, ο μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας (προσκομίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος) και ο αριθμός ECTS, όταν κατατίθεται η αίτηση μετακίνησης, β) για το μεταπτυχιακό επίπεδο Α΄ κύκλου, τα ίδια κριτήρια με την προηγούμενη περίπτωση και γ) για το μεταπτυχιακό επίπεδο Β΄ κύκλου, η πρόοδος του υποψήφιου διδάκτορα, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου και την εισήγηση του επόπτη.   

Συγκεκριμένα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Α) Τμήμα Φοίτησης – προτεραιότητα αιτήσεων από φοιτητές Τμήματος Φιλολογίας

Β) Πρώτη μετακίνηση: 3 μ. (εναλλακτικά, απόλυτη προτεραιότητα έναντι υποψηφίων που έχουν ήδη μετακινηθεί)

Γ) Επίπεδο σπουδών: υποψήφιοι διδάκτορες 2 μ., μεταπτυχιακοί Α΄ κύκλου 1 μ. (εναλλακτικά, απόλυτη προτεραιότητα σε α) υποψήφιους διδάκτορες, β) μεταπτυχιακούς)

Δ) Γενική βαθμολογία = Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων Χ  0,4 μ.

Ε) Μονάδες ECTS = σύνολο αποκτημένων πιστωτικών μονάδων Χ 0,025 μ. (προπτυχιακό επίπεδο). Σύνολο αποκτημένων πιστωτικών μονάδων Χ 0,05 μ. (μεταπτυχιακό επίπεδο)

ΣΤ) Επίπεδο Ξένης Γλώσσας: αν Β2 τότε 1 μ., αν > Β2 τότε 2 μ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Α) Έτος Σπουδών: 3ο και πάνω για προπτυχιακούς (προϋπόθεση)

Β) Τμήμα Φοίτησης – προτεραιότητα αιτήσεων φοιτητών Τμήματος Φιλολογίας

Γ) Πρώτη μετακίνηση: 3 μ. (εναλλακτικά, απόλυτη προτεραιότητα έναντι υποψηφίων που έχουν ήδη μετακινηθεί)

Δ) Επίπεδο σπουδών: υποψήφιοι διδάκτορες 2 μ., μεταπτυχιακοί Α΄ κύκλου 1 μ. (εναλλακτικά, απόλυτη προτεραιότητα σε α) υποψήφιους διδάκτορες, β) μεταπτυχιακούς)

Ε) Γενική βαθμολογία = Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων Χ  0,4 μ.

ΣΤ) Μονάδες ECTS = σύνολο αποκτημένων πιστωτικών μονάδων Χ 0,025 μ. (προπτυχιακό επίπεδο). Σύνολο αποκτημένων πιστωτικών μονάδων Χ 0,05 μ. (μεταπτυχιακό επίπεδο)

Ζ) Επίπεδο Ξένης Γλώσσας: αν Β2 τότε 1 μ., αν > Β2 τότε 2 μ.

 

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

Τα κριτήρια που ορίζει το τμήμα έχουν ως εξής:

 1. Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα.
 1. Για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές θα χρηματοδοτείται ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο ή τρίμηνο, όπως αυτό ορίζεται από το ίδρυμα υποδοχής και για πρακτική άσκηση ένα τρίμηνο.
 1. Θα δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που μετακινούνται για πρώτη φορά, όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα, και θα μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν χρηματοδότηση στη συνέχεια της παραμονής τους στην περίπτωση εξεύρεσης κονδυλίων

4.α Τα παρακάτω κριτήρια αφορούν σε όσους μετακινούνται για σπουδές

 1. Γενική βαθμολογία = μέσος όρος βαθμού * 0,20
 2. Μονάδες ΕCTS = 0,25*(αριθμός ECTS/240)
 3. Γλώσσα: αν Β2 τότε 1και αν>Β2 = 1,5
 4. Βιογραφικό (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε posters, ενεργή συμμετοχή σε εργαστήριο (απαιτείται βεβαίωση από μέλος ΔΕΠ) = 1
 5. Πρώτη μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus = 1
 6. Αιτούντες φοιτητές σε έτος > 4ου = - 0,5

4.β Τα παρακάτω κριτήρια αφορούν όσους μετακινούνται για πρακτική άσκηση

 1. Γενική βαθμολογία = μέσος όρος βαθμού*0,15
 2. Βαθμολογία οικείων μαθημάτων = μέσος όρος βαθμού*0,25
 3. Μονάδες ΕCTS = 0,2*(αριθμός ECTS/240)
 4. Γλώσσα: αν > ή = Β2 τότε 1,5, αν Β1 = 0
 5. Βιογραφικό (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε posters, ενεργή συμμετοχή σε εργαστήριο (απαιτείται βεβαίωση από μέλος ΔΕΠ) = 1,5
 6. Πρώτη μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus = 1


Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

Σπουδές και πρακτική άσκηση

Για τη μετακίνηση των φοιτητών για σπουδές χρηματοδοτείται ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο ή τρίμηνο, όπως αυτό ορίζεται από το ίδρυμα υποδοχής, και ένα τρίμηνο για πρακτική άσκηση. Προτεραιότητα συμμετοχής στις συμφωνίες Erasmus+ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν οι φοιτητές του οικείου Τμήματος. Η χρηματοδότηση των μετακινήσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει της λίστας κατάταξης Τμήματος (μίας για σπουδές και μίας για πρακτική άσκηση). Παρατάσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε δεύτερο χρόνο.

Προαπαιτούμενα

 1. Οι υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να μετακινηθούν αφού έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, δηλαδή αφού έχουν συμπληρώσει 90 ECTS για το προπτυχιακό επίπεδο, και θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τα έξι έτη σπουδών.  Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο εξάμηνο σπουδών τους, εφόσον δεν έχουν πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και να μην υπερβαίνουν τα τρία έτη σπουδών.
 2. Να κατέχουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος Υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο Ίδρυμα.

Επιλογή

Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, ιεραρχούνται ως εξής:

Προτεραιότητα δίνεται με την ακόλουθη σειρά: α) στον υποψήφιο διδάκτορα, β) στο μεταπτυχιακό φοιτητή, γ) στο φοιτητή με το μεγαλύτερο αριθμό περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης, δ) στο φοιτητή με τον υψηλότερο Μ.Ο. αναλυτικής βαθμολογίας.

Οι φοιτητές/τριεςμοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Προπτυχιακοί φοιτητές

 1. 1. Μ.Ο. βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων στην οικεία κατεύθυνση μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης

[ × 10 μόρια ]

 1. 2. Πτυχίο Αγγλικής ή της ξένης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, επιπέδου ≦ C1

            [ 2 μόρια ]

 1. 3. Πτυχίο Αγγλικής ή της ξένης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, επιπέδου C2

[4 μόρια]

 1. 4. Πρώτη μετακίνηση με το πρόγραμμα ERASMUS+ [ 2 μόρια ]

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 1. 1. Βαθμός πτυχίου [ × 5 μόρια ]
 2. 2. Μ.Ο. βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης [x 10 μόρια]
 3. 3. Πτυχίο Αγγλικής ή της ξένης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, επιπέδου ≦ C1

[2 μόρια]

 1. Πτυχίο Αγγλικής ή της ξένης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, επιπέδου C2

[4 μόρια]

 1. 5. Πρώτη μετακίνηση με το πρόγραμμα ERASMUS+ [2 μόρια]

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 1. 1. Βαθμός τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [ × 10 μόρια ]
 2. 2. Ερευνητική πρόταση υποψηφίου, εγκεκριμένη από τον επιβλέποντα, στην οποία τεκμηριώνει τους ερευνητικούς λόγους που επιβάλλουν τη μετάβασή του στο Ίδρυμα Υποδοχής (έως 500 λέξεις) [2 μόρια ]
 3. 3. Βιογραφικό (δημοσιεύσεις, posters) [ 2 μόρια ]
 4. 4. Πτυχίο Αγγλικής ή της ξένης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, επιπέδου ≦ C1 [2 μόρια]
 5. 5. Πτυχίο Αγγλικής ή της ξένης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, επιπέδου C2 [4 μόρια]
 6. 6. Πρώτη μετακίνηση με το πρόγραμμα ERASMUS+ [ 2 μόρια ]

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα δίνεται προτεραιότητα στο μεγαλύτερο Μ.Ο. αναλυτικής βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη μετακινηθεί τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS ή ERASMUS+ είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών θα έπονται στον πίνακα κατάταξης.

Επιπλέον κριτήρια σε περιπτώσεις ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοψηφιών κατά την παραπάνω μοριοδότηση, οι υποψηφιότητες ιεραρχούνται με βάση το άθροισμα που προκύπτει από τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Γενική βαθμολογία = [Μ. Ο. Βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων] x 0,15
 2. Βαθμολογία μαθημάτων στην οικεία κατεύθυνση = [Μ. Ο. Βαθμού] x 0,25
 3. Μονάδες ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής = 0,2 x [αριθμός ECTS] / [σύνολο των ECTS για να συμπληρώσει ο φοιτητής το πρόγραμμα σπουδών]
 4. Ευρύτερη Γλωσσομάθεια: ο φοιτητής λαμβάνει 0,5 επιπλέον μόριο για κάθε γλώσσα που χειρίζεται επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής και έχει πτυχίο με βαθμό ≧ Β1.

Πρακτική Άσκηση

Για την πρακτική άσκηση ισχύουν τα κριτήρια που έχουν οριστεί για τις Σπουδές.  Επιπρόσθετα συνεκτιμώνται:

 1. Η συνάφεια του υποβάθρου σπουδών του φοιτητή με το αντικείμενο εργασίας στην πρακτική άσκηση.
 2. Ο φορέας υποδοχής του εξωτερικού θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Τμήμα.

 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Βασικές προϋποθέσεις:

(Για σπουδές)

 1. Οι μετακινούμενοι φοιτητές θα πρέπει να βρίσκονται στο 3ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο όταν κάνουν αίτηση.
 2. Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα.
 3. Όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν σύντομη συνέντευξη με τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος. Η συνέντευξη θα έχεισυμβουλευτικό χαρακτήρα.

 

(Για πρακτική άσκηση/Placement)

 1. Ο φοιτητής θα υποβάλλει ως 30/6 το αργότερο γράμμα αποδοχής από το φορέα υποδοχής, που να καθορίζει ωράριο εργασίας, αρμοδιότητες, διάρκεια απασχόλησης.
 2. Hγνώση ξένης γλώσσας χώρας υποδοχής ή φορέα εργασίας σε αποδεδειγμένο επίπεδο Β2 (με πιστοποίηση) θεωρείται προσόν
 3. Συνέντευξη με τη Συντονίστρια Erasmus ΠΤΔΕ με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στη συνέντευξη ο φοιτητής/τρια πρέπει να καταθέσει γραπτές πληροφορίες για τον φορέα υποδοχής(π.χ εκτύπωση από την ιστοσελίδα), ώστε να γνωρίζει το Τμήμα και η Συντονίστρια Erasmus που υπογράφει την μετακίνηση, την υπόσταση του φορέα υποδοχής, το προσωπικό που διαθέτει, τη διεύθυνσή του κλπ

Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 • • Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση αναλυτικής βαθμολογίας [2 μόρια ανά μάθημα]
 • • Μέσος όρος βαθμολογίας (θα ζητηθεί από τη Γραμματεία) [x 10 μόρια]
 • • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

 • • Ο βαθμός 1ου πτυχίου [ x10 μόρια]
 • • Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση αναλυτικής βαθμολογίας [5 μόρια ανά μάθημα]
 • • Μέσος όρος βαθμολογίας (θα ζητηθεί από τη Γραμματεία) [x 5 μόρια]
 • • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • • Ο βαθμός του 1ου πτυχίου [x10 μόρια]
 • • Ο βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [x15 μόρια]
 • • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

Χρηματοδότηση των επιλεγμένων φοιτητών:

 • Οι φοιτητές που μετακινούνται για πρώτη φορά έχουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση. Εάν υπάρξουν διαθέσιμα κονδύλια θα χρηματοδοτηθεί και η μετακίνηση των υπόλοιπων φοιτητών που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα LifelongLearningProgramme/Erasmus ή Erasmus
 • Χρηματοδοτείται η μετακίνηση φοιτητών για σπουδές ενός πλήρους ακαδημαϊκού εξαμήνου (ή ακαδημαϊκού τριμήνου αν ορίζεται έτσι από το ίδρυμα υποδοχής όπως π.χ. στη Μ. Βρετανία). Χρηματοδοτείται επίσης για διάστημα τριών μηνών, η μετακίνηση φοιτητών για πρακτική άσκηση.
 • Για τυχόν παρατάσεις αυτές δύναται να χρηματοδοτηθούν σε δεύτερο χρόνο, ως αποτέλεσμα πιθανών ακυρώσεων των φοιτητών στην πορεία κάθε έτους ή επιπλέον χρηματοδότηση από το ΙΚΥ, αν υπάρξει.

Αναγνώριση της πρακτικής άσκησης:

Η μετακίνηση μπορεί να αναγνωριστεί ως ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος, εφόσον υπάρχει:

 • Περιγραφή των εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων του φοιτητή κατά τη διάρκεια της «τοποθέτησης» στο φορέα/εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής
 • Διαδικασία αξιολόγησης του φοιτητή από τον αρμόδιο φορέα.
 • Εξασφάλιση τακτικής επικοινωνίας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του επόπτη στο φορέα υποδοχής με τον επόπτη του αντίστοιχου επιπέδου της ΣΠΑ στο ΠΤΔΕ
 • Συμφωνία του επόπτη του αντίστοιχου επιπέδου της ΣΠΑ (πριν μετακινηθεί ο φοιτητής)

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

 

Βασικές Προϋποθέσεις

 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές/ μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΤΠΕ έχουν προτεραιότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα ως προς τις συμφωνίες του Τμήματος, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του ΠΤΠΕ, σε σχέση με τους φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΠΚ.
 • Δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΤΠΕ έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έναντι των προπτυχιακών φοιτητών, εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια του ΠΤΠΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, αυτοί καλύπτουν κενές θέσεις προπτυχιακών φοιτητών, αν υπάρχουν.
 • Σε περίπτωση που οι φοιτητές του ΠΤΠΕ δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής του ΠΤΠΕ ή σε περίπτωση όπου υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΠΚ. Η σειρά κατάταξής τους γίνεται με βάση τα κριτήρια του Τμήματος από το οποίο προέρχονται (και όχι του ΠΤΠΕ).
 • Ο προπτυχιακός φοιτητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών όταν κατατίθεται η αίτηση μετακίνησης.
 • Έγκαιρη υποβολή αίτησης εντός προθεσμίας προκήρυξης.
 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να κατέχουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος Υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό στο επίπεδο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο Ίδρυμα. 
 • Αιτήσεις φοιτητών οι οποίοι έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν γίνονται δεκτές εφόσον έχουν καλυφθεί οικονομικά οι μετακινήσεις φοιτητών οι οποίοι μετακινούνται για πρώτη φορά και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, κατατάσσονται σύμφωνα με τα μόριά τους στους επιλαχόντες και πριν τους φοιτητές των άλλων Τμημάτων.

Κριτήρια επιλογής προπτυχιακών φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ (στα 100)

 • Ο φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 20 τουλάχιστον μαθήματα (10 μόρια).
 • Αριθμός επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων επιπλέον των 20 με μοριοδότηση 1 βαθμό ανά μάθημα (max 30 μόρια).
 • Μέσος όρος των μέχρι την αίτηση περασμένων μαθημάτων (x5 π.χ. 8,3x5=41.5) (max 50).
 • Επίπεδο γλωσσομάθειας (5 μόρια για C2, 4 μόρια για C1, 3 μόρια για Β2, 2 μόρια για Β1) (max 5μόρια).
 • Προηγούνται φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων, εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια  του ΠΤΠΕ (Τρίτο έτος, 5ο-6ο εξάμηνο, 4 μόρια, Τέταρτο έτος και πάνω, 7ο εξάμηνο και πάνω, 5 μόρια) (max 5 μόρια).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών ίδιων εξαμήνων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εξετασμένων μαθημάτων τη στιγμή της αίτησης (όπως προκύπτει από τη Γραμματεία).

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών&υποψήφιων διδακτόρων:

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων πλην της διπλωματικής εργασίας
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο ετών φοίτησης στο ΠΜΣ (για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
 • Ο μέσος όρος επίδοσής τους (για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
 • Η αποδεδειγμένη κατοχή της γλώσσας του ιδρύματος υποδοχής ή της γλώσσας διδασκαλίας του στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο Ίδρυμα.
 • Δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΤΠΕ έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έναντι των προπτυχιακών φοιτητών, εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια του ΠΤΠΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, αυτοί καλύπτουν κενές θέσεις προπτυχιακών φοιτητών, αν υπάρχουν. Σε περίπτωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων οι δύο θέσεις μοιράζονται ισόποσα μεταξύ τους.
 • Η συνεννόηση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τον υπεύθυνο της κατεύθυνσης ή τον επιβλέποντα της διπλωματικής ή διδακτορικής εργασίας τους.
 • Για τη μετακίνηση υποψήφιων διδακτόρων χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

ERASMUS+ για πρακτική / TRAINEESHIP

Βασικές Προϋποθέσεις

 • Ο προπτυχιακός φοιτητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο τέταρτο έτος σπουδών και πάνω, όταν κατατίθεται η αίτηση μετακίνησης.
 • Μετακίνηση κατόπιν ολοκλήρωσης των πρακτικών ασκήσεων του Τμήματος (πρόκειται για επιπλέον πρακτική άσκηση που δεν υπολογίζεται στο πτυχίο).
 • Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την αγγλική γλώσσα, τουλάχιστον στο επίπεδο Β1 ή στο επίπεδο που ζητάει ο φορέας.

Κριτήρια επιλογής προπτυχιακών φοιτητών για πρακτική άσκηση (στα 100):

 • Αριθμός επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων επιπλέον των 20 με μοριοδότηση συν 1 μόρια για κάθε επιπλέον μάθημα (max 30 μόρια).
 • Μέσος όρος των μέχρι την αίτηση περασμένων μαθημάτων (x5 π.χ. 8,3x5=41.5) (max 50).
 • Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας  της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής γλώσσας (20 μόρια για C2, 15 μόρια για C1, 10μόρια για Β2, 2 μόρια για Β1) (max 5μόρια).

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών&υποψήφιων διδακτόρων για πρακτική άσκηση (στα 100):

Προϋποθέσεις :

 • Δύο μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες έχουν προτεραιότητα έναντι των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος (Υποψήφιοι διδάκτορες προηγούνται των μεταπτυχιακών φοιτητών α' κύκλου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές α' κύκλου προηγούνται των προπτυχιακών φοιτητών).
 • Προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο δεύτερο έτος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος
 • Επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθούν.

Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών (στα 100): 

 • Βαθμός βασικού πτυχίου (x4, max 40 μόρια)
 • Μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας (προσκομίζεται από τη Γραμματεία) (x4, max 40 μόρια)
 • Αποδεδειγμένη γνώση γης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής γλώσσας (20 μόρια για C2, 15 μόρια για C1, 10 μόρια για Β2, 5 μόρια για Β1)(max 20 μόρια)

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο πρόγραμμα μετακίνησης είναι οι ακόλουθες:

 • Ο χρόνος μετακίνησής τους για σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες στον ίδιο κύκλο σπουδών.
 • Για μετακίνηση για σπουδές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο μέχρι το τέλος της περιόδου ERASMUS. Για μετακίνηση για πρακτική άσκηση μπορούν να είναι και απόφοιτοι του Τμήματος
 • Να συνεργαστούν με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ορθή συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων που συνοδεύουν το πρόγραμμα.
 • Να συμφωνήσουν πριν από την μετακίνησή τους με τον υπεύθυνο του Τμήματος και το Τμήμα υποδοχής για το πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό.
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι: α) αν θέλουν να παρατείνουν την διάρκεια της κινητικότητάς τους αυτό θα μπορεί να γίνει μέχρι κατ' ανώτατο αθροιστικά 12 μήνες, στον ίδιο κύκλο σπουδών είτε πρόκειται για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση. Η παράταση θα είναι μηδενικής χρηματοδότησης εκτός αν προκύψουν διαθέσιμοι πόροι χρηματοδότησης, για παράδειγμα από ακυρώσεις μετακίνησης άλλων ή από νέους πόρους του ΙΚΥ. β) στη μετακίνηση για σπουδές: θα δίνεται χρηματοδότηση για ένα εξάμηνο ή τρίμηνο σπουδών όπως ορίζεται από το ίδρυμα του υποδοχής και το λοιπό διάστημα θα χαρακτηριστεί μηδενικής επιχορήγησης γ) η μετακίνηση για πρακτική άσκηση θα είναι διάρκειας τριών μηνών με χρηματοδότηση και το λοιπό διάστημα μετακίνησης θα χαρακτηριστεί μηδενικής επιχορήγησης δ) οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα LLP/Erasmus ή Erasmus+ θα μετακινούνται χωρίς χρηματοδότηση αρχικά. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης των φοιτητών όλων των ανωτέρω περιπτώσεων που δε χρηματοδοτήθηκαν σε ένα δεύτερο χρόνο ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια που θα προκύψουν.
 • Η αναγνώριση της πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ με ects θα είναι εφικτή με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 

  https://economics.soc.uoc.gr/el/page/5778/praktiki-askisi 

Κριτήρια Επιλογής στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών

Βασική προϋπόθεση, για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, για τη χορήγηση υποτροφίας στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS αποτελεί η αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο ίδρυμα υποδοχής, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Ειδικότερα:

            Προπτυχιακοί φοιτητές

 • Οι υποτροφίες με σκοπό τη μετακίνηση για σπουδές χορηγούνται μόνο σε φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος σπουδών τους, φοιτούν στο δεύτερο έτος και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν στις πιστωτικές μονάδες (ECTS) ενός έτους σπουδών. Οι φοιτητές οι οποίοι είναι στο τελευταίο έτος φοίτησης ή επί πτυχίω μπορούν να είναι υπότροφοι σε μετακίνηση για σπουδές εφόσον κατά τη χρονική στιγμή που μετακινούνται στο Ίδρυμα Υποδοχής υπολείπονται κατά 30 πιστωτικών μονάδων των αναγκαίων για να αναγνωριστούν πτυχιούχοι ενώ σε περίπτωση μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση δεν ισχύει αυτός ο περιορισμός. Υποτροφίες για μετακίνηση για πρακτική άσκηση μπορούν να χορηγούνται και σε απόφοιτους.
 • Φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί στον ίδιο κύκλο σπουδών και για τον ίδιο σκοπό οφείλουν να το δηλώνουν και κατατάσσονται μετά τους φοιτητές που δεν έχουν μετακινηθεί με την σχετική σειρά κατάταξης που προκύπτει από τα λοιπά κριτήρια.
 • Κριτήριο κατάταξης για τη σειρά επιλογής των φοιτητών αποτελεί το ποσοστό πιστωτικών μονάδων μαθημάτων (ECTS) στα οποία ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς επί του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μαθημάτων που αντιστοιχούν στο έτος φοίτησής του (Παράδειγμα: φοιτήτρια δεύτερου έτους η οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 100 μονάδες ECTS έχει ποσοστό 100/120 και υπερέχει ενός φοιτητή τρίτου έτους που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 120 ECTS, ο οποίος έχει ποσοστό 120/180).
 • Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των αιτούντων φοιτητών κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους. Αν προκύπτει ισοβαθμία και με το κριτήριο του μέσου όρου βαθμολογίας λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο γνώσης της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο ίδρυμα υποδοχής, όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης που έχει καταθέσει ο φοιτητής.
 • Μετά την εξάντληση αυτών των κριτηρίων, εφόσον διατηρείται η ισοβαθμία, κριτήριο αποτελεί η βαθμολογία που είχαν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις για να εισαχθούν στο Τμήμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Γ.Σ του Τμήματος.

            Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 • Οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Α’ εξάμηνο των σπουδών τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση μετακίνησής τους για σπουδές. 
 • Κριτήριο κατάταξης για τη σειρά επιλογής των φοιτητών είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του μεταπτυχιακού φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+, με βάση την αναλυτική του βαθμολογία μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου. Αν η ισοβαθμία διατηρείται τότε κριτήριο αποτελούν τα στοιχεία του ακαδημαϊκού βιογραφικού του υποψηφίου (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ).

            Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής. Στην εισήγηση θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του. Στην επιλογήσυνεκτιμώνται ο βαθμός του πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να λάβουν πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα για τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος (http://intrel.dev.edu.uoc.gr/intrel/cat12/cat12.html). Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Δ.Σ.

Σπουδές

Οι φοιτητές και φοιτήτριες προκειμένου να μετακινηθούν για σπουδές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος σπουδών (δηλαδή μπορούν να κάνουν αίτηση από το δεύτερο εξάμηνο και μετά) και να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών τη στιγμή της αίτησής τους. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να κατέχουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα. Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας για όλους τους κύκλους σπουδών και δευτερευόντως φοιτητές άλλων Τμημάτων, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί από τους φοιτητές της Κοινωνιολογίας.

Πρακτική

Οι φοιτητές και φοιτήτριες προκειμένου να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το δεύτερο έτος σπουδών (δηλαδή μπορούν να κάνουν αίτηση από το τέταρτο εξάμηνο και μετά) και να γνωρίζουν αποδεδειγμένα και επαρκώς τη γλώσσα του φορέα απασχόλησης min επίπεδο Β2 του  CommonEuropeanFramework of Languages

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr).

Επίσης, οι φοιτητές και φοιτήτριες δεν θα πρέπει να έχουν υπόλοιπο ECTS μικρότερο από 30 εάν αιτούνται μετακίνηση για ένα εξάμηνο σπουδών/πρακτικής  ή 60 ECTS εάν αιτούνται μετακίνηση για ένα έτος. Διευκρινίζεται ότι το υπόλοιπο ECTS αφορά την περίοδο μετακίνησής τους και όχι την περίοδο αίτησής τους.  Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους φοιτητές που αιτούνται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αφού έχουν πάρει  το πτυχίο τους.

Εφόσον οι υποψήφιοι/ες πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια τα οποία βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Erasmus+ Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).  Καταλήγουμε σε δύο λίστες φοιτητών: α) για σπουδές και β) για πρακτική άσκηση.

Κριτήρια Μοριοδότησης

Α. Επίπεδο Σπουδών(κριτήριο Α)

Σχετικήπροτεραιότητα δίνεται στους υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έναντι των προπτυχιακών  (μοριοδότηση 0,5 βαθμός).

Β. Ακαδημαϊκή Επίδοση - Συνδυαστικός ΔείκτηςΕπίδοσης (κριτήριο Β1 και κριτήριο Β2)

Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας (με συντελεστή βαρύτητας 60%) (κριτήριο Β1). Επιπλέον, υπολογίζεται  η σχέση εξαμήνου σπουδών με  τον αριθμό ECTS μονάδων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο/η φοιτητής /τρια(κριτήριο Β2). Ο συντελεστής αυτός είναι  το πηλίκο του αριθμού μονάδων ECTS που έχει πετύχει δια του εξαμήνου σπουδών στο οποίο φοιτά μείον ένα (αφού στο εξάμηνο που φοιτά δεν έχει περάσει κανένα μάθημα ακόμα), διαιρούμενο δια του μέσου όρου των ECTS που θα έπρεπε να έχει περάσει ανά εξάμηνο (30 ECTS στο προπτυχιακό και  στο ΠΜΣ).  (Μέγιστη μοριοδότηση 1 βαθμός, όταν έχει ολοκληρώσει όλα τα ECTS που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών που προηγείται της αίτησής του/της).

Γ. Ξένες Γλώσσες (κριτήριο Γ1 και Γ2)

Μοριοδοτείται ο φοιτητής/τρια που έχει υψηλότερο επίπεδο γνώσης της πρώτης γλώσσας (π.χ. διαφορά Lower / Proficiency ή Β2 / C2). (1 βαθμός). Επίσης, η  δεύτερη γλώσσα μοριοδοτείται με  0,5 βαθμό.  Εξυπακούεται, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας,  ότι ο φοιτητής που δεν γνωρίζει τη γλώσσα στο επίπεδο που απαιτεί το Ίδρυμα ή ο Φορέας απασχόλησης που έχει επιλέξει αποκλείεται.

Δ. Προηγούμενη Μετακίνηση (κριτήριο Δ)

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν μετακινηθεί ξανά με το πρόγραμμα Erasmus έχουν επιπλέον μοριοδότηση (1 βαθμός). Φοιτητές /τριες  που έχουν ακυρώσει την μετακίνησή τους στο παρελθόν αδικαιολόγητα ή/και χωρίς να το δηλώσουν εγκαίρως έχουν αρνητική μοριοδότηση (-2 βαθμοί).  Σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους ανεξάρτητους των φοιτητών/τριών, δεν θα εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής (πχ. εκ των υστέρων περικοπή κονδυλίων).

Συνολικά η κατάταξη προκύπτει ως άθροισμα των παραπάνω πέντε κριτηρίων : 
=Α[0,5]+[Β1*0,6]+Β2[(=αριθμός ΕCTS /εξάμηνο σπουδών -1/30)]+Γ1[1,0]+Γ2[0,5]+Δ[1 ή μηδέν ή -2].Μέγιστος  βαθμός 10.

Λόγος Μετακίνησης

Εφόσον υπάρχουν δύο χωριστά κονδύλια καταρτίζονται δύο χωριστοί πίνακες με τα ίδια κριτήρια. Ένας για μετακίνηση για σπουδές και ένας για μετακίνηση για Πρακτική  Άσκηση.

Μετά την κατάταξη των  φοιτητών και φοιτητριών με βάση την παραπάνω μοριοδότηση πρέπει να ακολουθήσει κατάταξη με βάση τις επιλογές των πανεπιστημίων (πρώτη, δεύτερη επιλογή κ.ο.κ. του κάθε φοιτητή /τριας). 

Σε αυτήν την περίπτωση,  υπερισχύει πάντα η κατάταξη με βάση τη μοριοδότηση, άρα οι πρώτοι στην κατάταξη φοιτητές  πηγαίνουν σε όποια επιλογή έχουν κάνει (1, 2η ή 3η). 

Π.χ. έστω κάποιος φοιτητής Β που έχει επιλέξει ως πρώτη επιλογή το πανεπιστήμιο Βερολίνου και ως δεύτερη τη Βαρκελώνη. Η πρώτη του επιλογή έχει ήδη καταληφθεί από προηγούμενο στην κατάταξη (φοιτητή Α). Η δεύτερη επιλογή του είναι πρώτη επιλογή του φοιτητή Γ. Ο φοιτητής Β θα πάει στη Βαρκελώνη και ο φοιτητής Γ στη δεύτερη επιλογή του. Εάν έχουν καταληφθεί όλες οι επιλογές ενός φοιτητή από φοιτητές που προηγούνται, αυτός αποκλείεται.

Χρηματοδότηση

Για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές εγκρίνεται καταρχάς η χρηματοδότηση ενός πλήρους ακαδημαϊκού εξάμηνου ή τριμήνου, όπως αυτό ορίζεται από το ίδρυμα υποδοχής. Για την πρακτική άσκηση εγκρίνεται η χρηματοδότηση ενός τριμήνου. Έτσι, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία για μετακινήσεις μεγαλύτερου διαστήματος με μηδενική αρχικά χρηματοδότηση. Σε περίπτωση παράτασης, αυτή μπορεί  να χρηματοδοτηθεί σε δεύτερο χρόνο, ως αποτέλεσμα πιθανών ακυρώσεων των φοιτητών στην πορεία κάθε έτους ή επιπλέον χρηματοδότηση από το ΙΚΥ, αν υπάρξει. Επίσης, οι φοιτητές/τριες που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα, μπορούν να μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν κάποια αποζημίωση ανάλογα με το ύψος των διατιθέμενων κονδυλίων.

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

1. Για να είναι επιτυχής η συμμετοχή θα πρέπει:

Στην περίπτωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών: με την ολοκλήρωση της περιόδου μετακίνησης να έχουν προαγώγιμοβαθμό στο 50% τουλάχιστον των δηλωθέντων ECTS για την περίοδο μετακίνησης τους (τουλάχιστον 15 ECTS για ένα ακαδ. εξάμηνο, και 30 ECTS για ένα ακαδ. Έτος) και βεβαίωση ότι ήταν παρόντες/σες στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων που επέλεξαν, ακόμα και αν απέτυχαν. Στην περίπτωση των υποψηφίων διδακτόρων θα υποβάλλεται  έκθεση του επιβλέποντα την οποία συνυπογράφει ο συντονιστής Erasmus. Εφόσον οι φοιτητές/τριες δεν εξεταστούν επιτυχώς στις μισές τουλάχιστον από τις προβλεπόμενες στο ίδρυμα υποδοχής Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για την περίοδο μετακίνησης, δε θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημά τους, για επόμενη μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα. Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.

Στην περίπτωση της Πρακτικής άσκησης θα πρέπει ο φορέας απασχόλησης να πιστοποιεί ρητά ότι ο/η φοιτητής/τρια εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που του/της ανατέθηκαν στο χρονικό διάστημα μετακίνησής του/της. Εφόσον οι φοιτητές/τριες δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα πρακτικής  τους για την περίοδο μετακίνησης, δε θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημά τους, για επόμενη μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα. Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα πρακτικής τους για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.

 1. 2. Αναγνώριση μαθημάτων:

Για σπουδές: Τα μαθήματα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια  στο ίδρυμα υποδοχής και τα οποία πρέπει να αντιστοιχηθούν, κατά κανόνα, με ΥΕΠ ή ΕΛΕ σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος, θα αναγνωρίζονται εάν ο φοιτητής εξεταστεί σε αυτά με επιτυχία. Υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος μας  δεν είναι επιλέξιμα για αντιστοίχηση. Σεμινάρια είναι επιλέξιμα μόνον εφόσον υπάρχει γραπτή βεβαίωση του ιδρύματος υποδοχής ότι το μάθημα που παρακολούθησε ο /η φοιτητής/τρια εκεί είναι σεμινάριο και αντιστοιχεί το λιγότερο σε 6 ή 7 ECTS. Μάθημα γλώσσας μπορεί να γίνει δεκτό μόνο ως ΕΛΕ, εφόσον αντιστοιχεί στα  ECTS ενός ΕΛΕ. Μαθήματα που δεν έχουν περιληφθεί στην Αρχική Συμφωνία Μάθησης (LearningAgreement) ή στην τροποποίηση της Συμφωνίας Μάθησης κατά τη μετακίνηση (LearningAgreementDuring Mobility) δεν αναγνωρίζονται. Τυχόν παραπάνω μαθήματα που έχει κατοχυρώσει ένας/μια  φοιτητής/τρια,  από τον απαιτούμενο αριθμό για την απόκτηση του πτυχίου του/της εμφανίζονται υποχρεωτικά στο Παράρτημα Διπλώματος.

Για την Πρακτική Άσκηση: Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης, αναγνωρίζεται το μάθημα ΠΡΑΚ500 χωρίς βαθμολογία (ή με βαθμολογία εφόσον υπάρχει εργασία) και 5 ECTS.

Εάν πραγματοποιηθεί δεύτερη πρακτική άσκηση, πάλι μέσω ERASMUS+, αυτή αναγνωρίζεται σαν μάθημα ΕΛΕ με 5 ECTS.

Εάν έχει εξαντλήσει τα ΕΛΕ, τότε αναγνωρίζονται τα 5 ECTS της πρακτικής και αναγράφονται στο παράρτημα διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής/τρια δεν απαλλάσσεται από κάποιο μάθημα.

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Βασικές προϋποθέσεις:

 • Να είναι φοιτητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
 • (Για σπουδές): Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια (ισχύουν για σπουδές και πρακτική άσκηση):

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 • Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων όπως αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας που κατατίθεται όταν ο υποψήφιος καταθέτει την αίτηση μετακίνησής του στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων [2 μόρια ανά μάθημα]
 • Μέσος όρος Αναλυτικής Βαθμολογίας (προσκομίζεται από τη Γραμματεία) [x 10 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

 • Ο βαθμός 1ου πτυχίου [x15 μόρια]
 • Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων, όπως αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας που κατατίθεται όταν ο υποψήφιος καταθέτει την αίτηση μετακίνησής του στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων [5 μόρια ανά μάθημα]
 • Μέσος όρος Αναλυτικής Βαθμολογίας (προσκομίζεται από τη Γραμματεία) [x 15 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Ο βαθμός του 1ου πτυχίου [x30 μόρια]
 • Ο βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [x30 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

               Χρηματοδότηση των επιλεγμένων φοιτητών:

 • Προτεραιότητα σε αυτούς που μετακινούνται για πρώτη φορά, όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα, στο παρελθόν με το πρόγραμμα LifelongLearningProgramme/Erasmus ή Erasmus+ θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα, και θα μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν χρηματοδότηση ανάλογα με το ύψος διατιθέμενων κονδυλίων.
 • Για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές χρηματοδότηση ενός πλήρους ακαδημαϊκού εξάμηνου/τριμήνου, όπως αυτό ορίζεται από το ίδρυμα υποδοχής και για πρακτική άσκηση χρηματοδότηση για τρεις μήνες. Η παραπάνω περίοδος παραμονής στο εξωτερικό θα χαρακτηριστεί μηδενικής επιχορήγησης αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν χρηματοδότηση στην περίπτωση εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων και ανάλογα με το ύψος αυτών.
 • Για τυχόν παρατάσεις αυτές δύναται να χρηματοδοτηθούν σε δεύτερο χρόνο, στην περίπτωση εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων και ανάλογα με το ύψος αυτών. 

Για πρακτική άσκηση

 • Δίνεται προθεσμία για εξεύρεση φορέα υποδοχής για πρακτική άσκηση έως το τέλος Μαΐου του ιδίου έτους.

Σε περίπτωση που κάποια κατηγορία φοιτητών υπερβαίνει τις υπόλοιπες, δημιουργώντας πρόβλημα ισότιμης συμμετοχής, το ζήτημα θα εξετάζεται στη Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Συντονιστή  Εrasmus του Τμήματος.

Τμήμα Ψυχολογίας

Κριτήρια επιλογής για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Έρασμος+ του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Ενεργή φοιτητική ιδιότητα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
 2. Ολοκλήρωση δύο ετών φοίτησης πριν τη μετακίνηση.
 3. Αποδεδειγμένα επαρκής γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής ή της γλώσσας διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που ορίζεται από τη συμφωνία με το Ίδρυμα του εξωτερικού.
 4. Η μετακίνηση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού τριμήνου, με μέγιστη διάρκεια δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κριτήρια επιλογής

1. Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής κατά τη στιγμή της αίτησης.
2. Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας υποχρεωτικών μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά τη στιγμή της αίτησης.
3. Πλήθος πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχουν κατοχυρωθεί κατά τη στιγμή της αίτησης.
4. Εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις που πιστοποιούνται από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια.
5. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής.
6. Άλλα κριτήρια που δεν αναγράφονται και συνεκτιμώνται κατά περίπτωση από τον/την Συντονιστή/-ρια Erasmus+ του Τμήματος (όπως ικανοποιητικός αριθμός περασμένων μαθημάτων, πιθανή παρακώλυση της ομαλής ολοκλήρωσης των σπουδών του φοιτητή εξαιτίας της μετακίνησης, ακύρωση συμμετοχής του στο πρόγραμμα Erasmus+ σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος χωρίς σοβαρή αιτιολογία).
7. Η μοριοδότηση για την κατάταξη των φοιτητών/-ριών υπολογίζεται με βάση τα ανωτέρω και υπολογίζεται ως εξής:
(Γενικός Μ.Ο. Χ 1,5)+(Μ.Ο. υποχρεωτικών μαθημάτων Χ 2.0)+(Αριθμός ECTS μονάδων που έχουν κατοχυρωθεί Χ 0,05)+(Παρουσιάσεις σε συνέδρια/άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά Χ 0,5 που κλιμακώνεται έως το 2,0)+(επίπεδο γλώσσας καλύτερο του Β2 X 1,5).
8. Στη μοριοδότηση έχουν προτεραιότητα με τη σειρά που αναγράφονται:
• Διδακτορικοί/-ες φοιτητές/-ριες του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
• Μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
• Φοιτητές/-ριες που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε προγράμματα Erasmus+.

 

Κριτήρια επιλογής για πρακτική άσκησηστο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Έρασμος+ του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Ενεργή φοιτητική ιδιότητα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
 2. Ολοκλήρωση τριών ετών φοίτησης πριν τη μετακίνηση.
 3. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε δομές, ιδρύματα και φορείς όπου εφαρμόζεται η ψυχολογική γνώση και έχει διάρκεια τουλάχιστον 200 ωρών.
 4. Οι φοιτητές/-ριες που επιθυμούν να μετακινηθούν θα πρέπει εμπρόθεσμα να προτείνουν 2-3 δομές του εξωτερικού στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αλλαγές σε δομές μετά την επιλογή θα πραγματοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη πρόταση του φοιτητή και συμφωνία του/της Συντονιστή/-ριας Erasmus+ του Τμήματος Ψυχολογίας.  Η τελική έγκριση του φορέα υποδοχής θα γίνει από τον/την αρμόδιο/α Συντονιστή/-ρια Erasmus του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά το πέρας της προθεσμίας που θέτει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για εξεύρεση φορέα και πριν τη μετακίνηση του φοιτητή.
 5. Τελική προθεσμία κατάθεσης φορέα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για πρακτική άσκηση είναι το τέλος Μαϊου του ακαδημαϊκού έτους πριν τη μετακίνηση.
 6. Η μετακίνηση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών με μέγιστη διάρκεια δώδεκα μηνών.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια και η μοριοδότηση εξερχομένων φοιτητών/-ριών για Πρακτική Άσκηση είναι ίδια με εκείνα που ακολουθούνται για μετακίνηση Σπουδών.

Επίσης είναι δυνατή η μετακίνηση για πρακτική άσκηση φοιτητών που αποφοίτησαν προσφάτως υπό την προϋπόθεση πως διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα την μέρα της οριστικής έγκρισης της αίτησης τους.  Η μετακίνηση δύναται να πραγματοποιηθεί το αργότερο ένα (1) χρόνο μετά την αποφοίτηση.

 

Προσοχή: Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για μετακίνηση στο εξωτερικό καλύπτονται από τις σχετικές υποτροφίες βάση της λίστας κατάταξης του Τμήματος και για 6μηνο/3μηνο (όπως ορίζεται από το Ίδρυμα υποδοχής) σε περίπτωση σπουδών και για 3μηνο σε περίπτωση πρακτικής. Επέκταση της μετακίνησης στα όρια που προβλέπονται από το πρόγραμμα θα καλυφθούν οικονομικά σε ένα δεύτερο χρόνο και εφόσον υπάρχουν ανάλογα διαθέσιμα κονδύλια.


Τμήμα Βιολογίας

(ιεραρχημένα σύμφωνα με την αρίθμηση)


 1. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν oι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο σπουδών (έχουν δηλαδή επιτύχει σε 5 από τα 8 μαθήματα κορμού).
  2. Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα.
 2. 3. Oι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών στο Τμήμα.
  Ειδικότερα για την πρακτική άσκηση τέθηκαν οι εξής επιπλέον προϋποθέσεις:
  4. O φοιτητής/τρια να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας του φορέα υποδοχής ή της Αγγλικής γλώσσας,
 3. 5. Oι φοιτητές θα λαμβάνουν Συμφωνία Πρακτικής άσκησης αναφορικά με το πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης. Η εν λόγω συμφωνία θα υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον οργανισμό υποδοχής και τον φοιτητή. Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Συμφωνίας πρακτικής άσκησης κρίνεται απαραίτητη κατά την άφιξη του φοιτητή στο ίδρυμα/φορέα υποδοχής, θα ολοκληρώνεται και θα επισημοποιείται εντός ενός μηνός από την άφιξη του φοιτητή.
  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας, το ίδρυμα/φορέας υποδοχής θα παρέχει στον φοιτητή αναλυτική κατάσταση για την απόδοσή του σύμφωνα με τη Συμφωνία Πρακτικής άσκησης.
  Η διάρκεια πρακτικής άσκησης στο Ίδρυμα - Φορέα υποδοχής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό (Μ.Sc.) επίπεδο ορίζεται στους τρεις μήνες. 
  Για μετακίνηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Μ.Sc.) χρειάζεται προηγουμένως και η σύμφωνη γνώμη της επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών.
  Η διάρκεια πρακτικής άσκησης στο Ίδρυμα - Φορέα υποδοχής σε επίπεδο διδακτορικού (Ph.D) δύναται να είναι από τρεις έως 9 μήνες. 
  Για μετακίνηση σε επίπεδο διδακτορικού (Ph.D) χρειάζεται προηγουμένως και η σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

Προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές που δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν και εν συνεχεία στους φοιτητές που έχουν μετακινηθεί σε άλλο επίπεδο σπουδών.


Τμήμα Χημείας

Προπτυχιακοί φοιτητές

 • Αριθμός μαθημάτων που οφείλει ο φοιτητής για την αποφοίτηση
 • Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής
 • Υποτροφίες προπτυχιακών και βραβεία
 • Συμμετοχή σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Πανεπιστήμιο
 • Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικά με το θέμα της Άσκησης (Σε περίπτωση ERASMUSPlacement)
 • Συμμετοχή σε Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης (Σε περίπτωση ERASMUSPlacement)
 • Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής ή της γλώσσας διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα. (συνήθως κατ΄ ελάχιστο Β1)
 • Έγκυρος προγραμματισμός συμμετοχής στο Πρόγραμμα βάσει των χρονικών/οικονομικών περιορισμών:
  α) χρηματοδότηση ενός πλήρους ακαδ. εξάμηνου για σπουδές  (ERASMUSSTUDIES) ή
  b) ενός τριμήνου για την πρακτική άσκηση (ERASMUSPLACEMENT)  .
  Σημ. Οι οποιεσδήποτε χρονικές  παρατάσεις έχουν μηδενική, αρχικά, χρηματοδότηση με πιθανότητα  να χρηματοδοτηθούν αργότερα, ως αποτέλεσμα πιθανών ακυρώσεων συμμετοχών στην πορεία του Προγράμματος  κάθε έτος, ή επιπλέον χρηματοδότηση από το ΙΚΥ, αν υπάρξει.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
  Σημ.Φοιτητές/τριες που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το Πρόγραμμα, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα και θα μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν κάποια αργότερα, στην περίπτωση εξεύρεσης κονδυλίων, όπως θα ισχύει και για τις παρατάσεις της προηγούμενης κατηγορίας.
 • Αποδοχή, άνευ όρων, της υποχρέωσης επιστροφής του συνολικού ποσού χρηματοδότησης σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσουν με επιτυχία απαιτήσεις του Προγράμματος που ακαδημαϊκά αντιστοιχούν σε 6 ECTS.

  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

 • Βαθμός Πτυχίου
 • Αριθμός των μεταπτυχιακών μαθημάτων που οφείλει ο φοιτητής για την αποφοίτηση
 • Μέσος όρος βαθμολογίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής
 • Προπτυχιακές / Μεταπτυχιακές υποτροφίες και βραβεία
 • Συμμετοχή σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
 • Συμμετοχή σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Πανεπιστήμιο
 • Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικά με το θέμα της Άσκησης (Σε περίπτωση ERASMUSPlacement)
 • Αριθμός μεταπτυχιακών μαθημάτων σχετικά με το θέμα της Άσκησης (Σε περίπτωση ERASMUSPlacement)
 • Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής ή της γλώσσας διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα. (συνήθως κατ΄ ελάχιστο Β1).
 • Έγκυρος προγραμματισμός συμμετοχής στο Πρόγραμμα βάσει των χρονικών/οικονομικών περιορισμών:
  α) χρηματοδότηση ενός πλήρους ακαδ. εξάμηνου για σπουδές  (ERASMUSSTUDIES) ή
  b) ενός τριμήνου για την πρακτική άσκηση (ERASMUSPLACEMENT)  .
  Σημ. Οι οποιεσδήποτε χρονικές  παρατάσεις έχουν μηδενική, αρχικά, χρηματοδότηση με πιθανότητα  να χρηματοδοτηθούν αργότερα, ως αποτέλεσμα πιθανών ακυρώσεων συμμετοχών στην πορεία του Προγράμματος  κάθε έτος, ή επιπλέον χρηματοδότηση από το ΙΚΥ, αν υπάρξει.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
  Σημ. Φοιτητές/τριες που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το Πρόγραμμα, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα και θα μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν κάποια αργότερα, στην περίπτωση εξεύρεσης κονδυλίων, όπως θα ισχύει και για τις παρατάσεις της προηγούμενης κατηγορίας.
 • Αποδοχή, άνευ όρων, της υποχρέωσης επιστροφής του συνολικού ποσού χρηματοδότησης σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσουν με επιτυχία απαιτήσεις του Προγράμματος που ακαδημαϊκά αντιστοιχούν σε 6 ECTS.

Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβάθμησαν, θα ληφθεί υπ΄ όψιν συνέντευξη από τις αντίστοιχες επιτροπές Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών


Τμήμα Φυσικής

(ιεραρχημένα σύμφωνα με την αρίθμηση)

Σπουδές

 1. 1. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα.
 2. 2. Να έχει περατώσει επιτυχώς τα τρία πρώτα εξάμηνα  (υποχρεωτικά μαθήματα). Σε περίπτωση επιλογής μεταπτυχιακών μαθημάτων θα πρέπει να έχει περατώσει τα υποχρεωτικά μαθήματα τουλάχιστον έως και του Ε' εξαμήνου σπουδών , ώστε να καλύπτονται οι βασικές γνώσεις υποδομής.
  3. Βαθμός.
  4. Έτος σπουδών.
  5. Επιλογή μαθημάτων και δυνατότητα συμπλήρωσης πλήρους εξαμηνιαίου
  προγράμματος μαθημάτων ( περίπου 30 ECTS).
  6. Τέλος οι απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών των πανεπιστημίων υποδοχής θα ληφθούν υπόψη. Π.χ. η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων σε πολλά πανεπιστήμια προϋποθέτει την συμπλήρωση 180 ECTS μονάδων πριν τη μετάβαση.
 3. 7. Προτεραιότητα μετακίνησης έχουν οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν μετακινηθεί με το πρόγραμμα Εrasmus άλλη φορά.

  Για να θεωρηθεί επιτυχής η μετακίνηση ο/η φοιτήτρια θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 50% των ECTS που αναφέρονται στη συμφωνία σπουδών.


Το τμήμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και θεωρεί ότι εφόσον ο φοιτητής ενημερώνεται έγκαιρα από το πρώτο έτος μπορεί να προγραμματίσει ανάλογα. Οι κανόνες επιλογής έχουν σαν κύριο στόχο την επιτυχή κατάληξη προς όφελος των φοιτητών και την αξιοποίηση της διάρκειας σπουδών στο άλλο πανεπιστήμιο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να παρακολουθήσει μαθήματα που δεν διδάσκονται εδώ αλλά και να τον βοηθήσει στις επιλογές για συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να ζήσει και να αλληλεπιδράσει σε ένα άλλο περιβάλλον.

Πρακτική Ασκηση

 1. 1. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο χώρο που θα γίνει η άσκηση.
 2. 2. Έτος σπουδών.
 3. 3. Θα πρέπει να έχει περατώσει επιτυχώς τα 2/3 των υποχρεωτικών μαθημάτων (εκτός και εάν η μετακίνηση γίνει εκτός της διδακτικής περιόδου).
 4. 4. Θα πρέπει να έχει καλύψει τις βασικές γνώσεις υποδομής σχετικές με την άσκηση.
 5. 5. Προτεραιότητα μετακίνησης έχουν οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν μετακινηθεί με το πρόγραμμα Εrasmus άλλη φορά.

 

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

 1. 1. Αποδεδειγμένη βασική γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο ίδρυμα υποδοχής.
  2. Επιτυχής εξέταση στα μαθήματα κορμού των δύο πρώτων χρόνων.
  3. Καλή επίδοση. Ελάχιστος μέσος όρος 6.5 σε 10 μαθήματα κορμού.
  4. Δεν έχει υπάρξει παράβαση/παρατυπία κατά τη διάρκεια της φοίτησης του φοιτητή η οποία έχει απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του τμήματος.
  5. Αφορά μόνο την περίπτωση μετακίνησης για πρακτική άσκηση ή πτυχιακή εργασία, όπου θα πρέπει εκτός των παραπάνω κριτηρίων, να έχει οριστεί ένας τοπικός επόπτης της εργασίας.

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη διάφορα επιτεύγματα ή διακρίσεις (βραβεία, υποτροφίες, κλπ.)

  Η κατάταξη των προπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τη βαθμολογία που προκύπτει ως ένα σταθμισμένο άθροισμα (weightedsum) των παρακάτω στοιχείων για τους φοιτητές ανά επίπεδο σπουδών:
   
  1. Γενική βαθμολογία = μέσος όρος βαθμού *0,2
  2. Βαθμολογία μαθημάτων κορμού = μέσος όρος βαθμού*0,3
  3. Μονάδες ΕCTS = 0,25*(10 * αριθμός ECTS/240) 
     (Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 240 ECTS)
  4. Ερευνητικό έργο = Αριθμός δημοσιεύσεων * 0,2
  5. Ενεργή συμμετοχή σε εργαστήριο (για το οποίο απαιτείται βεβαίωση από μέλος ΔΕΠ) * 0,05
   
  Θα  επισημαίνεται για ποιους από τους φοιτητές δεν είναι η  πρώτη τους μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus, μια και θα δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που μετακινούνται για πρώτη φορά.

  Σύντομα θα αναρτηθεί και ο τρόπος κατάταξης των μεταπτυχιακών φοιτητών.


Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Προγράμματα για σπουδές σε άλλα πανεπιστήμια:

Ιεραρχημένα κριτήρια επιλογής

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τα παρακάτω στάδια.

1 Αποδοχή αίτησης

Εάν δεν πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

 1. 1. Επιτυχία σε όλα, πλην το πολύ δύο, από τα «Υποχρεωτικά Μαθήματα» του προγράμματος σπουδών μέχρι και το εξάμηνο που προηγήθηκε της αίτησης. (Συνιστάται επιτυχία σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα πριν πραγματοποιηθεί η μετακίνηση).
 1. 2. Μέσος όρος βαθμολογίας μεγαλύτερος του 6,0 στα «Υποχρεωτικά Μαθήματα» του προγράμματος σπουδών μέχρι και το εξάμηνο που προηγήθηκε της αίτησης.
 1. 3. Το έτος φοίτησης κατά την μετακίνηση πρέπει να είναι το 2ο έως και το 6ο.
 2. 4. Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει τη γλώσσα η οποία θα του επιτρέψει να παρακολουθήσει μαθήματα Μαθηματικών Επιστημών στο Ίδρυμα υποδοχής.

2 Κριτήρια κατάταξης

Για την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος εξετάζονται κατά σειρά τα ακόλουθα

 1. 1. Μέσος όρος βαθμολογίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής). Βαθμοί με διαφορά έως 0.3 λογίζονται ως ισοδύναμοι.
 1. 2. Έτος σπουδών. Συνιστάται η μετακίνηση, κατά σειρά προτεραιότητας, στο 4ο, 3ο, 5ο, 6ο έτος φοίτησης.
 1. 3. Εάν υπάρξει ισοβαθμία στα παραπάνω η κατάταξη καθορίζεται από τον ακριβή μέσο όρο βαθμολογίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής).

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν για σπουδές είτε πρακτική άσκηση (με οικονομική υποστήριξη από πρόγραμμα του πανεπιστημίου) έχουν προτεραιότητα έναντι αυτών που έχουν μετακινηθεί.

3 Έγκριση μετακίνησης

Για την έγκριση της μετακίνησης δίνεται συνέντευξη σε επιτροπή αποτελούμενη από τους συντονιστές ECTS όπου καθορίζεται (με την σύμφωνη γνώμη τους) το ξένο πανεπιστήμιο για το οποίο εγκρίνεται η αίτηση και η διάρκειά της σε εξάμηνα. Αυτή θα είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αφόσον οι πόροι του προγράμματος είναι περιορισμένοι ώστε να εξασφαλίζεται η μετακίνηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων φοιτητών.

Φεβρουάριος 2016

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης:

Ιεραρχημένα κριτήρια επιλογής

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τα παρακάτω στάδια.

1 Αποδοχή αίτησης

Εάν δεν πληρούνται τα παρακάνω κριτήρια η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

 1. 1. Επιτυχία σε τουλάχιστον 150 μ.π. (ή 120 μ.π. προκειμένου για μετακίνηση στο 4ο έτος) κατά τον χρόνο της αίτησης.
 1. 2. Επιτυχία σε όλα, πλην το πολύ ενός, τα «Υποχρεωτικά Μαθήματα» του προγράμματος κατά τον χρόνο της αίτησης.
 1. 3. Το έτος φοίτησης κατά την μετακίνηση πρέπει να είναι το 3ο έως και το 6ο. Μπορεί να είναι και το 7ο έτος εάν πρόκειται για μετακίνηση μετά την συμπλήρωση των απαιτήσεων για απόκτηση πτυχίου.

2 Κριτήρια κατάταξης

Για την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος εξετάζονται κατά σειρά τα ακόλουθα

 1. 1. Συνάφεια της ΠΑ με τις επαγγελματικές διεξόδους του Τμήματος (με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια (*) ).
 1. 2. Μέσος όρος βαθμολογίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής).

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν για πρακτική άσκηση (με οικονομική υποστήριξη από πρόγραμμα του πανεπιστημίου) έχουν προτεραιότητα έναντι αυτών που έχουν μετακινηθεί.

(*) Παρατηρήσεις: Θεωρούμε τις εξής τρεις κατηγορίες, με σειρά προτεραιότητας:

(i) θέσεις σε εταιρίες, ερευνητικά κέντρα ή άλλους φορείς που έχουν σχέση με θετικές ή οι κονομικές επιστήμες (π.χ., quantitativerole σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, scientific omputing, στατιστικά και οικονομικά μοντέλα, πληροφορική, κλπ.). Σχολεία είτε οργανισμοί με προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 

(ii) θέσεις που απαιτούν γενικά αριθμητικές γνώσεις (συνήθεις χρηματοοικονομικές εργασίες, οικονομικά τμήματα οργανισμών, υποστήριξη επιχειρήσεων, κλπ). Σχολεία.

(iii) άλλες θέσεις χωρίς άμεση σχέση με τις θετικές επιστήμες

3 Έγκριση μετακίνησης

Για την έγκριση της μετακίνησης δίνεται συνέντευξη σε επιτροπή αποτελούμενη από τους ακαδημαϊκούς συντονιστές όπου καθορίζεται (με τη σύμφωνη γνώμη τους) ο φορέας ΠΑ για το οποίο εγκρίνεται η αίτηση και η διάρκειά της σε μήνες. Αυτή θα είναι έως τρεις μήνες εφόσον οι πόροι του προγράμματος είναι περιορισμένοι ώστε να εξασφαλίζεται η μετακίνηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων φοιτητών.


Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

(ιεραρχημένα σύμφωνα με την αρίθμηση)


 1. 1. Οι φοιτητές να είναι στον 3ο και άνω χρόνο σπουδών τους.
  2. Να έχουν δείξει σημαντική πρόοδο στις σπουδές τους έχοντας περάσει τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις των Πανεπιστημίων Υποδοχής.
  3. Να ανήκουν στο top 20% των φοιτητών του έτους τους.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων σε σχέση με το αιτούμενο διάστημα μετακίνησης πραγματοποιείται κατά περίπτωση.

 • Για να θεωρηθεί επιτυχής η μετακίνηση ο/η φοιτήτρια θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα μαθήματα/πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που αντιστοιχούν στην αρχική συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσουν με επιτυχία απαιτήσεις του Προγράμματος που ακαδημαϊκά αντιστοιχούν στο50% τουλάχιστον των ECTS που αναφέρονται στη συμφωνία σπουδών το ίδρυμα δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του συνολικού ποσού χρηματοδότησης.

 

Ιατρική Σχολή

Απαραίτητα Κριτήρια

 • Να έχουν περάσει τα Γενικά και Ειδικά Προ-απαιτούμενα Μαθήματα
 • Γλώσσα: αν > ή = Β2 τότε 1,5, αν Β1 = 0 (ο φοιτητής πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα). Σε χώρες, όπου μετακινούνται φοιτητές χωρίς την επάρκεια γλώσσας π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία, απαιτείται στο εξής επίπεδο Α2 κατά το χρόνο της αίτησης. Περαιτέρω εκμάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του συστήματος OLS[1]. Ακόμη και σε έλλειψη πιστοποιημένου πτυχίου, υπάρχει η δυνατότητα απόδειξης της γλωσσικής επάρκειας στην Επιτροπή Ανταλλαγών.
 • Επιλέξιμοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι φοιτητές που στα παρακάτω κριτήρια 1 έως 5 (συν τον 1,5 βαθμό από την γλώσσα, αν ≥Β2) συγκεντρώνουν τουλάχιστον 6,5.

Συνεκτιμώμενα κριτήρια

 

1.      Γενική βαθμολογία  (η ηλεκτρονική μορφή-web version θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους)

Μέσος όρος βαθμού *0,20

2.      Βαθμολογία στα Ειδικά Προ-απαιτούμενα (βλ. οδηγός σπουδών άρθρο 9.4)

Μέσος όρος βαθμού*0,25

3.      Μονάδες ΕCTS

2*(αριθμός ECTS/360)

4.      Πρώτη μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus+

1

5.      Βιογραφικό (πχ. δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, συμμετοχή σε abstracts σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες και εθελοντικά προγράμματα, συστατικές επιστολές, αποδεδειγμένη συμμετοχή στην ΕΕΦΙΕ κτλ )

Μέγιστο 1,0 (κατά την κρίση της Επιτροπής)

 

Maximum βαθμός που συγκεντρώνεται:  10

 

Διευκρινίσεις για τα Γενικά και Ειδικά Προ-απαιτούμενα (Οδηγός Σπουδών άρθρο 9.4):

Για τους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν στο 5ο ή 6ο έτος, είναι υποχρεωτικό να έχουν ολοκληρώσει τα παρακάτω μαθήματα, μέχρι το πέρας της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου ή ως τις 15 Ιουλίου (όποιο έρθει πρώτο) του προηγούμενου από τη μετακίνησή τους ακαδημαϊκού έτους.

 

Γενικά προ-απαιτούμενα (12 από τα εξής 17):

 1. Βιολογία Α 2. Βιολογία Β 3. Βιοχημεία Α 4. Βιοχημεία Β 5. Φυσιολογία Α 6. Φυσιολογία Β 7. Φυσιολογία Γ 8. Τοπογραφική Ανατομία Α 9. Τοπογραφική Ανατομία Β 10. Ανατομία Μυοσκελετικού 11. Νευροανατομία 12. Γενική Ανατομία (Ιστολογία)- Εμβρυολογία Α 13. Γενική Ανατομία (Ιστολογία) ή Εμβρυολογία Β 14. Παθοφυσιολογία Α 15. Παθοφυσιολογία Β 16. Γενική Παθολογική Ανατομία 17. Ειδική Παθολογική Ανατομία

Ειδικά προαπαιτούμενα:

 1. Για την Κλινική Άσκηση Παθολογίας: Παθολογία Α, Ακτινολογία Α και 1 από τις Παθολογίες Β ή Γ
 2. Για την Κλινική Άσκηση Χειρουργικής: Χειρουργική Α, Ακτινολογία Α και 1 από τα εξής μαθήματα: Ορθοπεδική, Ουρολογία, Χειρουργική Γ
 3. Για την Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής / Γυναικολογίαs-Μαιευτικής: Ακτινολογία Α και Παιδιατρική, Μαιευτική-Γυναικολογία
 4. Για τις Κλινικές Ασκήσεις Νευρολογίας, Ψυχιατρικής, ΩΡΛ, Οφθαλμολογίας: Ακτινολογία Α και 3 από τα εξής 4 μαθήματα: Νευρολογία, Ψυχιατρική, ΩΡΛ, Οφθαλμολογία
 5. Για την Κλινική Άσκηση Π.Φ.Υ. Ακτινολογία Α. και 1 από τα 2 μαθήματα: Εισαγωγή στην Επιδημιολογία/Δημόσια Υγεία, Διατροφή
 6. Για την Κλινική Άσκηση Τ.Ε.Π. : Eπείγουσα Ιατρική

 

Χρηματοδότηση

 • Προτεραιότητα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, έχουν οι φοιτητές που μετακινούνται για πρώτη φορά.
 • Στο σύνολο των αιτήσεων, 10% θα αφορά σε συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών και 10% διδακτορικών φοιτητών. Αν δεν υπάρχουν αιτήσεις σε μια από τις δύο κατηγορίες, το ποσοστό 10% θα  μεταφέρεται στην άλλη. Αν δεν συμπληρώνεται το ποσοστό 20%, θα μεταφέρεται το υπολειπόμενο ποσοστό στους προπτυχιακούς φοιτητές. Για την αξιολόγησή τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους προγράμματος. Τόσο οι μεταπτυχιακοί όσο και οι διδακτορικοί φοιτητές θα καταθέτουν το βιογραφικό τους και η αξιολόγηση από την Επιτροπή θα γίνεται με βάση τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τις παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια αλλά και το συνολικό βιογραφικό. 
 • Οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα θα μπορούν να μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση, με το ενδεχόμενο να λάβουν υποτροφία στην περίπτωση εξεύρεσης κονδυλίων, ανάλογη με τα ταμειακά διαθέσιμα, αν υπάρξουν, αποκλειστικά πριν τη λήξη της μετακίνησής τους.
 • Όσον αφορά τη μετακίνηση για κλινικές ή μαθήματα, οι φοιτητές οφείλουν να επιτυγχάνουν τουλάχιστον το 50% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) / μαθημάτων, που δηλώνουν στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement), πριν την έναρξη του προγράμματός τους στο φορέα υποδοχής

Εύρεση Φορέα Πρακτικής

Η προθεσμία υποβολής της επιστολής αποδοχής ορίζεται η 6η Ιουνίου, 2020 για τους προπτυχιακούς φοιτητές και η 9η Μαίου, 2020 για τους μεταπτυχιακούς και τους διδακτορικούς φοιτητές. Η έγκαιρη ενημέρωση για μη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές της λίστας αναμονής να ζητήσουν τη συγκεκριμένη επιστολή και να την υποβάλουν μέχρι την τελική προθεσμία της 6ης Ιουνίου, 2020.   

Χρόνος Κλινικών Ασκήσεων

Η φιλοσοφία του προγράμματος Erasmus+ είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη χρονική και ποιοτική αντιστοίχιση των Κλινικών Ασκήσεων μεταξύ φορέα προέλευσης και υποδοχής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, υπάρχει η δυνατότητα για σχετική ευελιξία, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται το γεγονός ότι υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις χρονική απόκλιση στις Κλινικές Ασκήσεις μεταξύ διαφορετικών Ιατρικών Σχολών ανά την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (28/02/2019) :

           1. Οι φοιτητές που ασκούνται σε Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο του Εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, θα           έχουν το δικαίωμα πλήρους αναγνώρισης των κλινικών ασκήσεων, > ανεξαρτήτως της διάρκειάς του σε εβδομάδες. Για να ισχύσει αυτό,               απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι αποδεδειγμένα να διαρκούν οι Κλινικές Ασκήσεις για τους μετακινούμενους φοιτητές όσο διαρκούν και               για τους αντίστοιχους φοιτητές στο Ίδρυμα Υποδοχής.

 1. Οι φοιτητές συστήνεται να αποφεύγουν την παρακολούθηση κλινικών ασκήσεων εξαμήνου ή έτους, διαφορετικού από αυτό που φοιτούν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,  δύναται να συμπεριληφθούν άλλου εξαμήνου Κλινικές Ασκήσεις, αν εκ  των πραγμάτων και αποδεδειγμένα με βάση την αλληλογραφία με το  Ίδρυμα Υποδοχής δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.

Κανονισμός  - Περιορισμός Αλλαγών στις Κλινικές Ασκήσεις, μετά το  πέρας της προθεσμίας υποβολής  της Αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus

Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δυνατότητες άσκησης στο φορέα υποδοχής, με βάση τις οποίες ιεραρχούν τις δηλώσεις τους προς την Ιατρική Σχολή και έχοντας λάβει υπόψη τους την οδηγία για τα Γενικά και τα Ειδικά Προ-απαιτούμενα μαθήματα.

Οι φοιτητές που αναγκάζονται να επιλέξουν κλινικές ασκήσεις με διαφορετική σύνθεση  από ότι προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής για το 5ο και 6 έτος  μοριοδοτούνται με βάση τα ειδικά προαπαιτούμενα που προβλέπονται  όλων των σχετικών ομάδων. Παράδειγμα: αν σε κάποιο Πανεπιστήμιο προσφέρονται στο ίδιο εξάμηνο οι κλινικές της Παιδιατρικής, Γυναικολογίας και της Οφθλμολογίας, θα ληφθούν υπόψη οι βαθμοί και στις δύο ομάδες ειδικών προαπαιτουμένων (βλ. παραπάνω, 3 και 4) 

Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών στο φορέα υποδοχής γίνονται δεκτές μόνο μετά από έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή και εμπεριστατωμένη αιτιολόγησή τους.

 

 

[1]Το σύστημα OLSείναι ένα διαδικτυακό σύστημα εκμάθησης της ΕΕ που βοηθάει τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα της χώρας όπου θα μετακινηθούν. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://erasmusplusols.eu/el/

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης