Τετάρτη, Ιουλίου 24, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Δήλωση μαθημάτων

Απόφαση 326ης/19-6-2014 Συνεδρίας
της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης


1) Δήλωση µαθηµάτων στο Πανεπιστήµιο Κρήτης κατά τη µετακίνηση φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση µε Erasmus+:


Μια συµφωνία σπουδών στο πλαίσιο ERASMUS+ συνάπτεται για ένα εξάµηνο ή ένα έτος σπουδών και µία συµφωνία πρακτικής άσκησης για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη συµφωνία. (http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf).

Ένας φοιτητής που υπογράφει συµφωνία για σπουδές ή πρακτική άσκηση εκτός Πανεπιστηµίου Κρήτης δε µπορεί ταυτόχρονα να εγγράφεται για παρακολούθηση µαθηµάτων που διδάσκονται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης στο χρονικό διάστηµα της απουσίας του.
Εξαίρεση αποτελούν µαθήµατα που προβλέπουν την από απόσταση εκπαίδευση των φοιτητών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΚΛΙΝΙΚΩΝ (2020)


2) Ανώτατος Αριθµός Πιστωτικών Μονάδων ανά έτος σπουδών:


Για τον 1ο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές) παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του αριθµού των 60 ECTS µε κατοχύρωση τουλάχιστον ενός µαθήµατος ανά εξάµηνο πέραν εκείνων που αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Τα επιπρόσθετα µαθήµατα θα αντιστοιχούν περίπου σε 10 ECTS ετησίως το µέγιστο, έτσι ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας να αντιστοιχεί, περίπου, σε 70 ECTS ετησίως.

Η πρακτική άσκηση που γίνεται τους καλοκαιρινούς µήνες θα υπολογίζεται πέραν των 70 ECTS.


Για το 2ο κύκλο σπουδών (µεταπτυχιακές σπουδές) ακολουθείται ο κανόνας που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόµου 4009/2011, δηλαδή παρακολούθηση µαθηµάτων που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 60 ECTS. Τυχόν εντατικοποίηση, θα ακολουθεί τον κανόνα που ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της ΥΑ Φ5/89656/Β3 ΦΕΚ Β 1466 2007, όπως περιγράφηκε παραπάνω.


Για τον 3ο κύκλο σπουδών (διδακτορικές σπουδές) προβλέπεται η παρακολούθηση µαθηµάτων που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 30 ECTS κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόµου 4009/2011.

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ