Κυριακή, Ιουνίου 16, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου είναι εμφανής από την πληθώρα συνεργασιών με πολλούς γνωστούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και από τις δυνατότητες που παρέχει σε φοιτητές και προσωπικό μέσω της ενεργής συμμετοχής του σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών.

Έρευνα: Τα ερευνητικά δίκτυα, ομάδες και σχέδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ενεργεία στο Π.Κ. είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες των Σχολών και Τμημάτων

Οι δυνατότητες έρευνας και παρεμφερείς εκπαιδευτικές/διδακτικές δυνατότητες πολλών ομάδων εντός του Πανεπιστημίου ενισχύονται και διευρύνονται μέσα από τη στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας (ΙΤΕ) και το Κέντρο Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ).

Εκπαίδευση: Το Πανεπιστήμιο έχει συνάψει περισσότερες από 500 διμερείς συμφωνίες με συνεργαζόμενα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ καθώς και με άλλους συνεργάτες στο διεθνές περιβάλλον, ενώ συμμετέχει και σε πλήθος προγραμμάτων εκπαίδευσης κι ανταλλαγών.

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης σε δίκτυα σχεδιασμένα να υποστηρίξουν επιστημονικές συνεργασίες, όπως για παράδειγμα το πρόσφατο Δίκτυο Νησιωτικών Πανεπιστημίων.

Πολιτική: Το Πανεπιστήμιο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων, οργανισμού με θεμελιώδη ρόλο εκπροσώπησης των ΑΕΙ στις συζητήσεις για τον πολιτικό σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κινητικότητας, την καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη  µε την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής  ταυτότητας και της πολιτισµικής αυτογνωσίας.

Πρόγραμμα Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987, και το 2022 θα γιορτάσει τα 35α του γενέθλια. Είναι μία από τις διασημότερες δράσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και απευθύνεται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υποστηρίζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), και ενισχύει τη συμβολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας. Πέρα από τα ακαδημαϊκά οφέλη, προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και ενισχύει την ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη

Το εν λόγω πρόγραμμα, όσον αφορά τη φοιτητική κινητικότητα, έχει χαρακτηριστεί κοινωνικό φαινόμενο, καθώς στα πλαίσιά του έχουν μετακινηθεί πάνω από 3.000.000 φοιτητές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είχαν τη παράλληλη δυνατότητα επαφής με ξένους πολιτισμούς και κουλτούρες. Οι περισσότεροι από τους μετακινούμενους φοιτητές χαρακτήρισαν την περίοδο αυτή ως εμπειρία ζωής. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις:

  • Κινητικότητα Φοιτητών για σπουδές (SMS) 
  • Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Ασκηση (SMP)
  • Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
  • Παράρτημα Διπλώματος (DS)
  • Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και διοικητικού κ΄ διδακτικού προσωπικού για επιμόρφωση (STA και STT)

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος 2021-2027 έμφαση δίνεται στα εξής:

•   Διεθνής Κινητικότητα
•   Ένταξη και Πολυμορφία
•   Συνδυασμένη Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού
•   Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας
•   Κινητικότητα για Υποψήφιους Διδάκτορες/ Μεταδιδάκτορες
•   Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον - green travel
•   Ψηφιοποίηση- Ψηφιακή Εκπαίδευση

   IKY  erasmusplus logo all en 300dpi  myEurope  erasmusApp  
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ